Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju sportu na obszarach wiejskich

Zygmunt Waśkowski , Anna Jasiulewicz

Abstract

The aim of the conceptual paper is model approach to the problem and indication of strategic determinants of the sports development and responsible stakeholders groups in rural areas. The conditions fostering the sport development and physical recreation in specific rural areas were presented. The strength of their impact is relatively higher on integrated rural areas and lower in peripheral areas. An original model was developed in which the conditions for the sports development were categorized into two groups: internal and external conditions. The social aspect was indicated as the key internal factor. The important external factors include: sport popularization, government and local programs to support sport development in the country, tourism development and Polish sportsmen successes.
Author Zygmunt Waśkowski (WZ / KSM)
Zygmunt Waśkowski,,
- Department of Marketing Strategies
, Anna Jasiulewicz - Warsaw University of Life Science (SGGW)
Anna Jasiulewicz,,
-
Other language title versionsSocial and Economic Determinants of the Sports Development in Rural Areas
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No11 [CD]
Pages79-86
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsport, marketing sportowy, rynek sportowy, organizacje sportowe
Abstract in PolishArtykuł ma charakter koncepcyjny, a jego celem jest modelowe ujęcie podjętego problemu i wskazanie strategicznych determinant rozwoju sportu na obszarach wiejskich oraz grup interesariuszy odpowiedzialnych za to w największym stopniu. Zaprezentowano uwarunkowania, które sprzyjają rozwojowi sportu i rekreacji fizycznej na terenach wiejskich w kontekście specyfiki tych obszarów. Ustalono, że siła ich wpływu jest relatywnie większa na zintegrowanych obszarach wiejskich, natomiast mniejsza na obszarach peryferyjnych. Opracowano autorski model, w którym uwarunkowania rozwoju sportu skategoryzowano w dwie części, tj. uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Wśród uwarunkowań wewnętrznych jako kluczowy wskazano aspekt społeczny. Do istotnych uwarunkowań zewnętrznych należą: popularyzacja sportu, rządowe i lokalne programy wspierające rozwój sportu na wsi, rozwój turystyki oraz sukcesy polskich sportowców
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?