Strategic orientations of the organization - entrepreneurial, market and organizational learning

Kazimierz Krzakiewicz , Szymon Cyfert

Abstract

The underlying assumption of this study is that it is possible to defi ne some principles of strategic management. These principles, called strategic orientations, infl uence and direct the activities of an organisation and are intended to ensure its viability and superior performance. So far, studies into strategic orientations that set out to explain different levels of organisational performance prove that each type of strategic orientation can have a positive impact on business performance. The purpose of this study is to discuss the key aspects of the three strategic orientations - entrepreneurial, market and organizational learning, outlining the relationship between them and the consequences of their choice on the development of the organization. In addressing entrepreneurial, market and learning orientations, the study has described some of the relationships between orientations and their effect on organisational performance. This has allowed us to identify areas of future studies on strategic orientations – that is to say, their integration, the effect of their confi gurations on organisational performance in different environments, and internal factors underlying strategic orientations.
Author Kazimierz Krzakiewicz (WZ / KTOiZ)
Kazimierz Krzakiewicz,,
- Department of Organisation and Management Theory
, Szymon Cyfert (WZ / KTOiZ)
Szymon Cyfert,,
- Department of Organisation and Management Theory
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol23
No1
Pages7-19
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishstrategiczne orientacje, orientacja przedsiębiorcza, rynkowa
Keywords in Englishstrategic orientations, entrepreneurial orientation, market orientations, organisational learning orientationcooperative relationships
Abstract in PolishU podstaw opracowania leży założenie o możliwości zdefi niowania zasad strategicznego zarządzania, wpływających na zachowania organizacji i skoncentrowanych na realizację celów oraz na zapewnienie wysokiego poziomu sprawności funkcjonowania określanych mianem strategicznych orientacji. Dotychczasowe badania nad strategicznymi orientacjami, pozwalające na wyjaśnianie odmiennych poziomów rezultatów osiąganych przez organizacje, udowadniają, że każdy z rodzajów strategicznych orientacji może wywierać korzystny wpływ na osiągane przez organizacje rezultaty działalności biznesowej. Celem opracowania jest przeprowadzenie dyskusji nad kluczowymi aspektami trzech orientacji strategicznych, tj.: przedsiębiorczej, rynkowej i organizacyjnego uczenia się, zarysowanie relacji pomiędzy nimi i konsekwencji ich wyboru na rozwój organizacji. W opracowaniu odnosząc się do orientacji przedsiębiorczej, orientacji rynkowej orientacji i orientacji na organizacyjne uczenie się wskazano na relacje między poszczególnymi orientacjami i ich wpływ na rezultaty organizacji. Pozwoliło to na identyfi kację obszarów, w których powinny być realizowane przyszłe badań nad strategicznymi orientacjami – integrację orientacji, wpływ konfi guracji strategicznych orientacji na efektywność organizacji w różnych warunkach otoczenia, wewnętrzne uwarunkowania strategicznych orientacji.
DOIDOI:10.2478/manment-2019-0001
URL https://content.sciendo.com/view/journals/manment/23/1/article-p7.xml
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*2 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?