Dojrzałość a poziom bezpieczeństwa i ryzyka w procesie innowacji produktu - podejście modelowe

Ireneusz Rutkowski

Abstract

The occurrence of risk is a permanent attribute in any business ventures, also in the process of product innovation. However, acting in the area of risk can be successful in technical, marketing and financial terms. Risk is the probability of incurring losses as a result of the decisions taken. When it is not possible to determine the probability then we are dealing with uncertainty. Most often it is necessary to assume the probability of the factors that may affect the implementation of activities in the innovation process and the final product results. It can be assumed that the risk level is determined by product innovation need to incur significant costs, and a high percentage of the new products commercialization failure and failure factors are associated with the level of maturity of the product innovation process.
Autor Ireneusz Rutkowski (WZ / KBRiU)
Ireneusz Rutkowski
- Katedra Badań Rynku i Usług
Inne wersje tytułuThe Maturity and the Level of Safety and Risk in the Product Innovation Process; a Model Approach
Tytuł czasopisma/seriiMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Rok wydania2015
Nr9 [CD]
Paginacja553-565
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimRyzyko, Nowe produkty, Innowacje w produkcji
Słowa kluczowe w języku angielskimRisk, New products, Innovations in production
Streszczenie w języku polskimWystępowanie ryzyka jest trwałym atrybutem w dowolnych przedsięwzięciach biznesowych, także w procesie innowacji produktu. Działając jednak w obszarze występowania ryzyka, można odnosić sukcesy techniczne, marketingowe i finansowe. Ryzyko jest prawdopodobieństwem poniesienia strat w następstwie podjętych decyzji. Gdy nie jest możliwe określenie tego prawdopodobieństwa, wówczas mamy do czynienia z niepewnością. Najczęściej konieczne jest założenie prawdopodobieństwa wystąpienia czynników mogących mieć wpływ na realizację działań w procesie innowacji produktu i ich ostateczne efekty. Można przyjąć, że poziom ryzyka innowacji produktu determinowany jest koniecznością ponoszenia znaczących kosztów i wysokim odsetkiem niepowodzeń komercjalizacji nowych produktów, a czynniki niepowodzenia są powiązane z poziomem dojrzałości procesu innowacji produktu.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?