Dojrzałość a poziom bezpieczeństwa i ryzyka w procesie innowacji produktu - podejście modelowe

Ireneusz Rutkowski

Abstract

The occurrence of risk is a permanent attribute in any business ventures, also in the process of product innovation. However, acting in the area of risk can be successful in technical, marketing and financial terms. Risk is the probability of incurring losses as a result of the decisions taken. When it is not possible to determine the probability then we are dealing with uncertainty. Most often it is necessary to assume the probability of the factors that may affect the implementation of activities in the innovation process and the final product results. It can be assumed that the risk level is determined by product innovation need to incur significant costs, and a high percentage of the new products commercialization failure and failure factors are associated with the level of maturity of the product innovation process.
Author Ireneusz Rutkowski (WZ / KBRiU)
Ireneusz Rutkowski,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsThe Maturity and the Level of Safety and Risk in the Product Innovation Process; a Model Approach
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No9 [CD]
Pages553-565
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRyzyko, Nowe produkty, Innowacje w produkcji
Keywords in EnglishRisk, New products, Innovations in production
Abstract in PolishWystępowanie ryzyka jest trwałym atrybutem w dowolnych przedsięwzięciach biznesowych, także w procesie innowacji produktu. Działając jednak w obszarze występowania ryzyka, można odnosić sukcesy techniczne, marketingowe i finansowe. Ryzyko jest prawdopodobieństwem poniesienia strat w następstwie podjętych decyzji. Gdy nie jest możliwe określenie tego prawdopodobieństwa, wówczas mamy do czynienia z niepewnością. Najczęściej konieczne jest założenie prawdopodobieństwa wystąpienia czynników mogących mieć wpływ na realizację działań w procesie innowacji produktu i ich ostateczne efekty. Można przyjąć, że poziom ryzyka innowacji produktu determinowany jest koniecznością ponoszenia znaczących kosztów i wysokim odsetkiem niepowodzeń komercjalizacji nowych produktów, a czynniki niepowodzenia są powiązane z poziomem dojrzałości procesu innowacji produktu.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?