E-handel w Polsce - stan i perspektywy rozwoju

Marcin Lewicki

Abstract

E-commerce for over 20 years has been an object of numerous discussions and publications. This situation should not come as a surprise in the face of changes that have taken place in the global economy since the appearance of the first e-stores in 1995. The constantly and dynamically growing importance of e-commerce in the cross-section of individual countries undoubtedly encourages continuous monitoring of changes in this area. In terms of growth dynamics in e-commerce (including m-commerce), Poland is one of the leading countries in the world, which determined its choice as a subject of this research. There are many sources of data on e-commerce in Poland, which, due to different methodological assumptions of the research (including in particular different approaches to defining the scope of e-commerce), often provide relatively different information. While some of these differences seem to be justified to some extent (e.g. differences in consumer behaviour), the divergence in the area of determining the number of e-stores, current value, and sales growth dynamics in e-commerce should be considered as at least surprising. Therefore, the principal aim of the article is to determine the current state and prospects for the development of e-commerce in Poland. To support the above-mentioned purpose, the method of desk research was used in which numerous available data sources were analysed. The time range covered the period of the last five years, i.e. from 2013 to 2017.
Author Marcin Lewicki (WZ / KHiM)
Marcin Lewicki,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsE-Commerce in Poland - the Current State and Prospects for the Development
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No4 (375), tom I
Pages176-189
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishHandel elektroniczny, Zachowania nabywcze, Internet, Handel mobilny
Keywords in Englishe-commerce, Buying behaviour, Internet, m-commerce
Abstract in PolishHandel elektroniczny od ponad 20 lat jest przedmiotem licznych dyskusji i publikacji. Sytuacja ta nie powinna dziwić w obliczu zmian, które dokonały się w gospodarce od momentu pojawienia się pierwszych e-sklepów w 1995 roku. Stale i dynamicznie rosnące znaczenie e-handlu w przekroju poszczególnych krajów niewątpliwie skłania do ciągłego monitorowania zmian w tym zakresie. Polska pod względem dynamiki wzrostu w e-handlu (w tym również formy m-commerce) należy do czołowych państw świata, co warunkowało jej wybór jako podmiotu badań. Istnieje bardzo wiele źródeł danych dotyczących handlu elektronicznego w Polsce, które ze względu na różne założenia metodyczne badań (w tym zwłaszcza różne podejście do definiowania zakresu handlu elektronicznego) często dostarczają stosunkowo odmiennych informacji. O ile niektóre z tych różnic wydają się w pewnym stopniu uzasadnione (np. różnice w zakresie zachowań konsumentów), o tyle za co najmniej zaskakującą należy uznać skalę rozbieżności w obszarze: określenia liczby e-sklepów, aktualnej wartości czy dynamiki wzrostu sprzedaży w e-handlu. Wobec powyższego, głównym celem artykułu jest określenie obecnego stanu oraz perspektyw rozwoju e-handlu. Do jego realizacji wykorzystano metodę badań naukowych desk research, w ramach której analizie poddano liczne dostępne źródła danych. Zakres czasowy objął okres ostatnich pięciu lat, tj. od 2013 do 2017 roku
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b1136625-f94f-4d4b-8a5e-a93c10c2b730/c/IBRKK-handel_wew_4-1-2018-176-189.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 13-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?