Inwestowanie w szkolenia - ryzyko pracownika?

Olena Shelest

Abstract

W artykule uporząd­kowano doty­chcza­sowy stan wiedzy na temat ryzyka inwest­owa­nia w kap­i­tał ludzki. Zaprezen­towano istotę szkole­nia jako formy inwest­owa­nia w kap­i­tał ludzki z per­spek­tywy pra­cown­ika. Uznano, że niezbędne jest roz­pa­try­wanie inwest­owa­nia w szkole­nia w kon­tekś­cie ryzyka dla pra­cown­ika. Przed­staw­iono wybrane czyn­niki mające wpływ na wys­tępowanie tego zjawiska.
Author Olena Shelest (WE / KEiRK)
Olena Shelest,,
- Department of Education and Personnel Development
Journal seriesZarządzanie Zasobami Ludzkimi, ISSN 1641-0874, (B 13 pkt)
Issue year2016
No1
Pages25-40
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishkap­i­tał ludzki, inwest­owanie w szkole­nia, szkole­nia związane z pracą, ryzyko
Keywords in Englishhuman cap­i­tal, invest­ments in train­ing, work-related train­ing, risk
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-06-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?