Couchsurfing w turystyce - moda czy styl życia?

Agnieszka Niezgoda , Klaudyna Kowalska

Abstract

Purpose. The purpose of the article is to analyse the factors influencing the decision to choose couchsurfing as a manner of accommodation or even a way of organizing an entire stay. The specific objective of the study is to present the connection between the decision of accommodation choice and the lifestyle or to short-term, individual decisions related to fashion and the effect of imitation. Method. Individual in-depth interviews with the couchsurfers (users of Couchsurfing.org) were conducted. Findings. As a result, there was a correlation between the represented lifestyle and the way of organizing the visit with couchsurfing. The fashion and effect of imitation are not relevant and do not affect the choice of couchsurfing as a way of accommodation in the case of experienced people who used it more than once. Research and conclusions limitation. The exploratory character of the study and the small sample size are the limitation and do not allow to formulate general conclusions about couchsurfing. Practical implications. The analysis can determine further research on lifestyle as a factor influencing the choice of accommodation in the area of collaborative consumption. Originality. The individualization and personalization of tourism services can be observed. Couchsurfing is the manifestation of this phenomenon. It is based on mutual hospitality (free accommodation) and helps to buildrelationships between people. Previous studies did not verify the impact of fashion and the effect of imitation on the use of couchsurfing. Type of paper. This article presents the results of empirical research.
Author Agnieszka Niezgoda (WGM / KT)
Agnieszka Niezgoda,,
- Department of Tourism
, Klaudyna Kowalska (WGM / KT)
Klaudyna Kowalska,,
- Department of Tourism
Journal seriesFolia Turistica, ISSN 0867-3888, e-ISSN 2353-5962, (B 11 pkt)
Issue year2018
No47
Pages53-68
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polish couchsurfing, zachowania konsumentów, konsumpcja kolaboratywna
Keywords in Englishcouchsurfing, consumer behaviour, collaborative consumption
Abstract in PolishCel. Celem artykułu jest analiza czynników wpływających na decyzję wyboru couchsurfingu jako sposobu noclegu i organizacji całego pobytu. Celem szczegółowym jest odniesienie decyzji wyboru sposobu noclegu do deklarowanego stylu życia lub do krótkotrwałych, jednostkowych decyzji związanych z modą i efektem naśladownictwa. Metoda. Na potrzeby niniejszej pracy przeprowadzono wywiady indywidualne pogłębione z osobami, które korzystają z noclegów za pośrednictwem serwisu Couchsurfing.org. Wyniki. W rezultacie wśród przebadanych osób zauważono współzależność pomiędzy reprezentowanym stylem życia a sposobem organizacji pobytu z wykorzystaniem couchsurfingu. Moda oraz efekt naśladownictwa nie mają znaczenia i nie wpływają na wybór couchsurfingu jako sposobu noclegu w przypadku osób, które więcej niż jednokrotnie korzystały z tej możliwości, czyli mających pewne doświadczenia w tym zakresie. Ograniczenia badań i wnioskowania. Eksploracyjny charakter badania oraz niewielka próba stanowią ograniczenie i nie pozwalają na wysuwanie ogólnych wniosków w kwestii couchsurfingu. Implikacje praktyczne. Analiza może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad stylem życia, jako czynnikiem wpływającym na decyzję wyboru noclegów, w szczególności w obszarze konsumpcji kolaboratywnej. Oryginalność. Wśród trendów charakteryzujących rozwój turystyki można zaobserwować indywidualizację i personalizację usług. Jednym z przejawów tego zjawiska jest couchsurfing, który opiera się w głównej mierze na wzajemnej gościnności i budowaniu relacji międzyludzkich. Wcześniejsze badania nie uwzględniają wpływu mody i efektu naśladownictwa na korzystanie z couchsurfingu. Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.6203
URL https://foliaturistica.pl/resources/html/article/details?id=181037&language=en
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?