Provisions for Future Liabilities and Effective Corporate Income Tax Rate

Anna Leszczyłowska

Abstract

The paper quantifies the impact of timing differences that emerge in the case of discrepancies between accounting and tax rules on the corporate tax burden. The objective of the paper is to investigate the effect of the accelerated deductibility of company expenses via provisions for future liabilities on the multi-period effective average corporate tax rate (EATR). In the investigation, pension provisions and so-called “other provisions” are taken into account and a multi-period backward-looking measure of the tax burden based on corporate cash flows is developed. The investigated companies are divided into several subgroups according to their size and multi-period cash flow. Under the current tax law, the highest tax burden among companies with positive cash flows is observed for medium-sized firms, at 33%. For small and large enterprises, the burden takes values of 24% and 25% respectively. A different situation is observed among firms with negative cash flows: in general, the EATRs are noticeably higher in this case. Under the current tax law, the average effective tax rates are 60% for all firms and 38%, 45% and 51% for medium-sized, small and large corporations respectively. If changes are made to the ways provisions for future payments are treated under tax regulations, a slight reduction may be observed in the multi-period average effective tax burden. In general, the timing effects of the deductibility of provisions lead to an average change in the effective tax rate from –1 percentage point (in the case of small companies with positive cash flows) to –4 percentage points (in the case of small entities with negative cash flows and medium-sized entities with positive cash flows). Although the differences in the median tax burden may seem to be slight, they are statistically significant.
Author Anna Leszczyłowska (WZ / KFP)
Anna Leszczyłowska,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsRezerwy na zobowiązania a efektywna stopa podatku dochodowego od przedsiębiorstw
Journal seriesGospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005, e-ISSN 2300-5238, (B 14 pkt)
Issue year2016
No3
Pages57-72
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishpodatek dochodowy, EATR, efektywna stopa podatku, rezerwy, rachunkowość podatkowa
Keywords in Englishcorporate income tax, EATR, provisions, tax accounting
Abstract in PolishPrzedmiotem artykułu jest kwantyfikacja wpływu, jaki różnice przejściowe, występujące na gruncie przepisów rachunkowych i podatkowych, wywierają na podatkowe obciążenia przedsiębiorstw. Celem artykułu jest zbadanie, jakie skutki dla wielookresowej, efektywnej przeciętnej stopy podatku dochodowego (EATR) ma przyspieszone odliczanie niektórych kosztów poprzez tworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania. W badaniu uwzględniono rezerwy na świadczenia emerytalne i inne rezerwy. Zastosowano dynamiczny miernik obciążeń podatkowy typu backward-looking, oparty na danych historycznych i odnoszący się do przepływów pieniężnych. Badane przedsiębiorstwa zostały podzielone na kilka podgrup w zależności od ich wielkości oraz wartości przepływów pieniężnych. W obecnej sytuacji i w odniesieniu do firm charakteryzujących się dodatnimi przepływami, najwyższe obciążenie w wysokości 33% jest ponoszone przez średnie podmioty. Dla małych i dużych jednostek kształtuje się ono na poziomie, odpowiednio, 24% i 25%. Odmienna sytuacja występuje w grupie przedsiębiorstw z ujemnymi przepływami: ich obciążenia są, ogólnie biorąc, wyraźnie wyższe. EATR wynosi 60% dla wszystkich podmiotów oraz 38%, 45% i 51% odpowiednio dla jednostek średnich, małych i dużych. W przypadku zmiany podatkowego traktowania rezerw na zobowiązania obserwuje się delikatne obniżenie efektywnej przeciętnej stopy podatkowej. Efekty czasowe w opodatkowaniu przyczyniają się do zmniejszenia EATR od ok. 1 pkt proc. (małe przedsiębiorstwa z dodatnimi przepływami) do 4 pkt proc. (małe firmy z ujemnymi oraz średnie jednostki z dodatnimi przepływami). Zmiany obciążeń podatkowych są statystycznie istotne.
URL http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2016_03_03.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?