Pomiar dokonań w bankach islamskich

Małgorzata Czerny

Abstract

Most studies on the impact of cultural factors on the functioning of financial institutions in the economy of Islamic countries focuses on the issues of risk management and financial accounting. This article raises the question of measuring the achievements of Islamic banks, focusing on measurement methods, based on available literature of subject. The available research results show that the inadequacy of the measurement results of financial achievements, perceived by the managers of Islamic banks, has its source in the diversity of Islamic financial accounting and reporting - financial statements, from which the data for measurement are derived. Therefore, it is necessary to develop and approve accounting standards, both financial and managerial, taking into account the specificities of Islamic banking.
Autor Małgorzata Czerny (WZ / KR)
Małgorzata Czerny
- Katedra Rachunkowości
Inne wersje tytułuPerformance Measurement in Islamic Banks
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr398
Paginacja105-111
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimBankowość islamska, Islam, Pomiary, Pomiar dokonań
Słowa kluczowe w języku angielskimIslamic banking, Islam, Measurement, Performance measurement
Streszczenie w języku polskimWiększość badań poświęconych wpływowi czynników kulturowych na funkcjonowanie instytucji finansowych w gospodarce islamskiej dotyczy kwestii związanych z zarządzaniem ryzykiem i rachunkowości finansowej. Niniejszy artykuł porusza zagadnienie pomiaru dokonań w bankach muzułmańskich, skupiając się na sposobach jego dokonywania, na podstawie przeprowadzonych przez autorkę studiów literaturowych. Z dostępnych na ten temat rezultatów badań płynie wniosek, że nieadekwatność wyników pomiaru finansowych dokonań, sygnalizowana przez menedżerów banków islamskich, ma swoje źródło w odmienności systemu rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej, skąd czerpie się dane do pomiaru. Wobec powyższego, niezbędne jest wypracowanie i zatwierdzenie standardów rachunkowości, zarówno finansowej, jak i zarządczej, uwzględniających specyfikę bankowości islamskiej.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.398.09
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=30045&from=publication
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruZarządzanie kosztami i dokonaniami
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?