Czynniki wpływające na wysokość dochodów budżetowych z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT) w państwach Unii Europejskiej

Aneta Kaczyńska

Abstract

This article examines the changes of value added tax (VAT) revenue which is an important source of income in every country of the European Union. In order o identify the determinants of VAT revenue in 2004-2013 regression models were constructed in which VAT income was treated as the dependent variable whereas the standard VAT rate, the unemployment rate, the gross domestic product (GDP), general consumption, export and import were used as indicative variables. Th e analysis conducted in this paper found that VAT revenues are sensitive to economic fl uctuations because GDP was the main determinant of VAT revenues.
Author Aneta Kaczyńska (WE / KFP)
Aneta Kaczyńska,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsFactors Affecting Value Added Tax Budget Revenue in the European Union Countries
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No4
Pages105-122
Publication size in sheets0.85
Keywords in PolishVAT, determinanty dochodów z VAT, stawka VAT, podatki pośrednie, dochody podatkowe, regresja krokowa wsteczna
Keywords in EnglishVAT, VAT revenue determinants, VAT rate, indirect taxes, tax revenues, backward stepwise regression
Abstract in PolishW artykule zbadano zmiany wysokości wpływów budżetowych z podat- ku od wartości dodanej (VAT), który stanowi ważne źródło dochodów budżetowych wszystkich państw Unii Europejskiej. W celu określenia determinant dochodów z VAT w latach 2004-2013 skonstruowano modele regresji, w których dochody te były zmienną objaśnianą. Jako zmienne objaśniające przyjęto natomiast wysokość stawki podstawowej, stopę bezrobocia, wartość produktu krajowego brutto (PKB), wydatki konsumpcyjne, wartość eksportu i importu. Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, że wpływy z VAT są wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej, gdyż zmienną objaśniającą najczęściej uznaną za determinantę okazała się wartość PKB danego państwa członkowskiego.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.4.7
URL http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/07_kaczynska.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_07_kaczynska.pdf 176.23 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?