Koncepcje integracji środowiskowej oceny cyklu życia oraz kosztów cyklu życia w świetle zrównoważonego przedsiębiorstwa

Katarzyna Joachimiak-Lechman

Abstract

Enterprises play a key role in process of strengthening and promoting sustainable development. At the core of this idea stands life cycle management. In practice, this means the integration of techniques based on life-cycle perspectives, like Life Cycle Assessment (LCA) and Life Cycle Costing (LCC). The aim of this paper is to summarize the approaches for integrating life-cycle based methods that appear in the literature. The article presents the main assumptions of integration concepts and examines their usefulness from a sustainable enterprise's point of view. Finally, the application of life-cycle based techniques was evaluated, especially in the context of environmental accounting. Based on a literature review it was concluded that there are, internationally, many approaches in the integration of life cycle techniques that support sustainable enterprises. The possibility of their use depends on the decision context. Sustainable enterprises should be particularly interested in extending the typical profitability calculation in the environmental performance of a product. This objective can be achieved through the parallel integration of LCA and LCC in the framework of life cycle sustainability assessments.
Autor Katarzyna Joachimiak-Lechman (WT / KEJ)
Katarzyna Joachimiak-Lechman
- Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
Inne wersje tytułuThe Concepts of Environmental Integration, Life Cycle Assessment and Life Cycle Costing in the Light of Sustainable Enterprises
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Tom2
Nr8
Paginacja78-93
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimśrodowiskowa ocena cyklu życia (LCA), koszty cyklu życia (LCC), integracja, zrównoważone przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe w języku angielskimLife Cycle Assessment (LCA), Life Cycle Costing (LCC), integration, sustainable enterprise
Streszczenie w języku polskimPrzedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w utrwalaniu oraz promowaniu zrównoważonego rozwoju. U podstaw tej idei leży zarządzanie cyklem życia świadczonych usług oraz oferowanych wyrobów. W praktyce oznacza to integrację technik uwzględniających perspektywę cyklu życia, między innymi środowiskowej oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment- LCA) oraz oceny kosztów cyklu życia (Life Cycle Costing - LCC) i jest to działanie mające na celu scalenie elementów procedury badawczej przy zachowaniu zasadniczych cech metodycznych obu tych technik. W niniejszym artykule dokonano przeglądu występujących w literaturze przedmiotu koncepcji integracji technik cyklu życia. Przedstawiono ich główne założenia oraz zweryfikowano przydatność z punktu widzenia zrównoważonego przedsiębiorstwa. Ostatecznie oceniono szanse stosowania technik oceny cyklu życia w kontekście środowiskowej rachunkowości zarządczej oraz poddano dyskusji stawiane im wyzwania. Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych uznano, że na arenie międzynarodowej znanych jest wiele podejść do integracji technik oceny cyklu życia, które wspierają zrównoważone przedsiębiorstwa. Możliwości ich wykorzystania zależą od kontekstu decyzyjnego. Zrównoważone przedsiębiorstwa powinny być szczególnie zainteresowane rozszerzaniem typowych kalkulacji opłacalności o badanie efektywności środowiskowej wyrobu. Cel ten może być osiągnięty dzięki paralelnej integracji LCA oraz LCC w ramach zrównoważonej oceny cyklu życia.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/06_joachimiak-lechman.pdf
Językpl polski
Plik
SOEP_06_joachimiak-lechman.pdf 161.12 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?