Dehumanizacja usług medycznych oraz przywracanie symetryczności relacji w kontaktach profesjonalista - pacjent

Monika Dobska

Abstract

An aim of considerations is to define the phenomenon of asymmetry of information and to indicate the ways of overcoming thereof, to indicate the need to make use of marketing management of a service organisation in the course of restitution of symmetry of relationships. The study is of the conceptual and predictive dimension. Main research findings: 1) the physician-patient scheme is not an equal scheme though lack of equality does not exclude reciprocity in the relationship; 2) adoption of the relationship marketing paradigm causes that there basically changes also the way of perception of a service organisation. Selection of this version of marketing indicates the model of marketing management being a part of the pro-quality strategy context; 3) restitution of the symmetry of relationships is a condition of contribution to value and this will be possible while taking into account new competencies of the medical personnel. Practical implications: introduction of the symmetry of relationships, owing to relationship marketing, will increase satisfaction of the client of internal and external medical entity. Social implications: assurance of symmetry of relationships will affect their quality, thus increasing the level of patient servicing.
Author Monika Dobska (WZ / KBRiU)
Monika Dobska,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsDehumanisation of Medical Services and Restitution of Symmetry of Relationships in the Professional-Patient Contacts
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2015
No3
Pages24-36
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrelacje, asymetria informacji, pacjent, personel medyczny, profesjonalista, podmiot leczniczy
Keywords in English relationships, information asymmetry, patient, medical personnel, professional, medical entity
Abstract in PolishCelem rozważań jest zdefiniowanie zjawiska asymetrii informacji i wskazanie sposobów jej przezwyciężania, wskazanie konieczności wykorzystania marketingowego zarządzania organizacją usługową w trakcie przywracania symetryczności relacji. Praca ma wymiar konceptualno-prewidystyczny. Główne wyniki badań: 1) układ lekarz – pacjent nie jest układem równym, chociaż brak równości nie wyklucza wzajemności w relacji; 2) przyjęcie paradygmatu marketingu relacyjnego sprawia, że zasadniczo zmienia się również sposób postrzegania organizacji usługowej. Wybór tej wersji marketingu wskazuje bowiem na model zarządzania marketingowego wpisany w kontekst strategii projakościowej; 3) przywrócenie symetrii relacji jest warunkiem współtworzenia wartości, a będzie to możliwe przy uwzględnieniu nowych kompetencji personelu medycznego. Implikacje praktyczne: wprowadzenie symetryczności relacji, dzięki marketingowi relacyjnemu, zwiększy satysfakcję klienta wewnętrznego i zewnętrznego podmiotu leczniczego. Implikacje społeczne: zapewnienie symetryczności relacji, wpłynie na ich jakość, a tym samym zwiększy poziom obsługi pacjenta.
URL https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171400263
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?