Ryzyko w relacjach biznesowych przedsiębiorstw przemysłowych działających w Polsce - wyniki badań

Dariusz Nowak

Abstract

Nowadays more and more enterprises, in order to achieve their own goals, are looking for partners who will perform specific tasks. Each of them brings to the created relationship its best qualities and skills which take on the nature of key competences. However, the cooperation can contribute to appearance of risk which can take different nature, extent and concern various aspects of enterprise functioning. Proceeding from the above issues the paper presents the identification of hazards that may occur in the business systems. Their assessment and prioritization have been made in it, indicating which aspects, from the point of view of indigenous organizations, are most important. The nature of the research problem determined that the quantitative-qualitative research was adopted, a base of which constituted the results of an in-depth interview using a specially designed questionnaire. The survey was conducted in late May and June 2015 on a sample of 216 industrial enterprises cooperating with the company operating on the material and technical supply market.
Autor Dariusz Nowak (WZ / KZAZP)
Dariusz Nowak
- Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
Inne wersje tytułuRisk in Business Relations in the Industrial Enterprises Operating in Poland - Empirical Research Results
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Rok wydania2016
Nr10
Paginacja36-42
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimryzyko, kooperacja, międzyorganizacyjne relacje
Słowa kluczowe w języku angielskimrisk, cooperation, inter-organizational relations
Streszczenie w języku polskimWspółcześnie coraz więcej przedsiębiorstw do realizacji własnych celów poszukuje partnerów, którym powierza wykonanie określonych prac. Każdy z nich, do utworzonego związku, wnosi swoje najlepsze cechy i umiejętności, które przybierają charakter kluczowych kompetencji. Współpraca przyczynia się do powstania ryzyka, które może przybierać różny charakter, zasięg czy dotyczyć różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Wychodząc z powyższej problematyki za cel opracowania przyjęto identyfikację zagrożeń, jakie mogą wystąpić w układach biznesowych. Dokonano jego oceny i hierarchizacji, wskazując, które aspekty, z punktu widzenia rodzimych organizacji są najważniejsze. Charakter problemu badawczego przesądził o przyjęciu jako podstawy badań ilościowo-jakościowych, których bazą były wyniki pogłębionego wywiadu przy wykorzystaniu specjalnie skonstruowanego kwestionariusza. Badanie było prowadzone na przełomie maja i czerwca 2015 roku na próbie 216 przedsiębiorstw przemysłowych będących kooperantami biernymi przedsiębiorstwa działającego na rynku zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 13.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?