The Role of the State in Determining the Effectiveness of Environmental Insurance

Malwina Lemkowska

Abstract

The concern for the natural environment gives rise to the need for corporate developments toward systemic management tools for environmental risk management, including private insurance. The purpose of this research was to answer the questions: what are the premises for the effectiveness of insurance in environmental risk management and what is / should be the role of the state in the moulding of these premises? It was assumed that effectiveness is a multidimensional concept linked to the subject-centred idea of risk. Description and clarification were performed on the basis of inference as a method of logical reasoning. The attributes of the natural environment and the external effects of human activity validate the state’s intervention in the system of environmental risk management. Additionally, the passive attitude of insurers and the potentially insured increases the need for governmental activity. It may amount to substantive, factual participation or providing stimuli and organising a common platform for cooperation of competent entities. The effectiveness of a macroeconomic risk management system depends on the system’s effectiveness on the micro-level (the degree of fulfilment of goals for insurers and the insured). This argument should be decisive with regards to the selection and structure of the state insurance strategy and its instruments.
Author Malwina Lemkowska (WE / KU)
Malwina Lemkowska,,
- Department of Insurance
Other language title versionsRola państwa w determinowaniu skuteczności ubezpieczeń środowiskowych
Journal seriesOlsztyn Economic Journal, ISSN 1897-2721, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol12
No2
Pages197-211
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishubezpieczenia środowiskowe, zarządzanie ryzykiem środowiskowym, polityka ubezpieczeniowa
Keywords in Englishenvironmental insurance, environmental risk management, insurance programme
Abstract in PolishTroska o środowisko naturalne rodzi konieczność rozwoju organizacyjnego (konstrukcyjnego) systemowych narzędzi zarządzania ryzykiem środowiskowym, w tym ubezpieczeń gospodarczych. Celem badań była odpowiedź na pytanie: jakie są przesłanki skuteczności ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem środowiskowym i jaką rolę w ich kształtowaniu pełni/powinno pełnić państwo? Przyjęto założenie wielowymiarowości pojęcia skuteczności i podmiotocentryczną koncepcję ryzyka. Przeprowadzono opis i wyjaśnianie, realizowane na podstawie dedukcji jako metody wnioskowania logicznego. Atrybuty środowiska naturalnego – dobra wspólnego oraz występowanie efektów zewnętrznych działalności człowieka uzasadniają ingerencję państwa w system zarządzania ryzykiem środowiskowym. Dodatkowo bierność ubezpieczycieli i potencjalnych ubezpieczonych wzmaga konieczność aktywności władz. Może ona mieć wymiar czynnościowy (aktywne, merytoryczne uczestnictwo w wykonywaniu czynności) bądź inicjujący lub organizacyjny (budowanie bodźców i platformy współpracy). Skuteczność systemu zarządzania ryzykiem (w ujęciu makroekonomicznym) jest warunkowana jego skutecznością na poziomie mikro (stopniem osiągnięcia celów ubezpieczycieli i ubezpieczonych). Teza ta powinna determinować dobór i konstrukcję instrumentarium polityki ubezpieczeniowej państwa
URL http://www.uwm.edu.pl/wne/podstrony/oej1/wydania/eko12_17_2.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?