Model biznesowy w raportowaniu informacji niefinansowych. Wyniki badania wybranych polskich spółek giełdowych

Marek Kawacki

Abstract

The purpose of the article is to determine the scope and form of information currently disclosed by enti-ties under the concept of a "business model" based on the disclosure of non-financial information in the annual reports of fourteen WIG20 index companies. The study involved analysing disclosures about the business model, analysing the content of annual reports of companies, and checking the scope and con-tent of the disclosed information in the section of the report regarding the business model. In total, 28 annual reports for 2017 and 2018 were analysed. The survey included 22 types of non-financial infor-mation systematically disclosed under the definition of “business model”. The study used descriptive analysis, comparative analysis, and deduction methods. As a result of the research, it was found that information on the business model disclosed in annual reports can be comparable between entities and can be and often already are comparable over time – when the same entity reports the information over two different years. In addition, it was found that in the set of reported information about the business model, there was clearly a common part in all the surveyed companies, which was information on the value creation chain. The article is the result of an original empirical study and closes the gap in scientific research on the mandatory disclosure of information about the business model in annual reports. The survey is one of the first attempts to analyse non-financial information compulsorily disclosed by Polish companies after 2018
Author Marek Kawacki (WZ / KR)
Marek Kawacki,,
- Department of Accounting
Other language title versionsBusiness model in non-financial information reporting. Research results of selected Polish listed companies
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No107 (163)
Pages11-37
Publication size in sheets1.3
Keywords in Polishmodel biznesowy, sprawozdawczość finansowa, raportowanie zintegrowane, informacje niefinansowe
Keywords in Englishbusiness model, financial reporting, integrated reporting, non-financial information
Abstract in PolishCelem artykułu jest ustalenie zakresu i formy informacji ujawnianych przez podmioty w ramach pojęcia model biznesowy na podstawie ujawnień informacji niefinansowych w raportach rocznych 14 spółek należących do indeksu WIG20. Badanie, któremu poddano 28 raportów rocznych za 2017 i 2018, polegało na przeanalizowaniu ujawnień informacji o modelu biznesowym oraz analizie zawartości raportów rocznych spółek i sprawdzeniu zakresu i treści ujawnianych informacji w segmencie raportu dotyczącym modelu biznesowego. Do jego przeprowadzenia wykorzystano metody analizy opisowej, analizy porównawczej oraz dedukcji. Wyszczególniono 22 rodzaje informacji niefinansowych systematycznie ujawniane, dotyczące modelu biznesowego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że informacje o modelu biznesu ujawniane w raportach rocznych mogą być porównywalne między podmiotami oraz mogą i często już są porównywalne w czasie – w przypadku gdy ten sam podmiot raportuje dane informacje na przestrzeni dwóch różnych lat. Ponadto stwierdzono, że w zbiorze raportowanych informacji o modelu biznesowym pojawiła się wyraźna część wspólna występująca u wszystkich przebadanych spółek, a którą były informacje o łańcuchu tworzenia wartości. Artykuł jest rezultatem oryginalnego badania empirycznego, jednego z pierwszych dotyczących analizy informacji niefinansowych ujawnianych obligatoryjnie przez polskie spółki po roku 2018, i uzupełnia lukę w badaniach naukowych nad obligatoryjnym ujawnianiem informacji o modelu biznesu w raportach rocznych.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0014.2463
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=205631&language=en
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 10-08-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?