Problemy pomiaru rozwoju zrównoważonego na przykładzie wybranych wskaźników

Michał Borychowski , Jakub Staniszewski , Bartosz Zagierski

Abstract

The concept of sustainable development has been known for decades and is increasingly the subject of research from various disciplines, including economics. This process is accompanied by the development in the field of research methodology and ways to measure the sustainability of the various facets of this concept (environmental, economic and social). But this raises significant problems of measuring the sustainable development and comparison of research results. It should be emphasized that the problems relate to many aspects of the concept, as well as to measurement issues. The principal difficulty concerns the concept definition, in particular conclusion whether sustainable development should be understood as a state or as a process. A common problem is the lack of a specific and clearly defined benchmark, especially when the development of many countries is compared. Serious difficulties provides non-unanimity among researchers as to the weight of each facet of the concept of sustainable development and the fact that some of the goals under the various facets are mutually exclusive. Furthermore, it appears that the importance of the various facets is largely determined by the overall level of civilization progress of a country and an orientation of economic policy priorities. Article defines the most important challenges of sustainable development measurment, on the example of the selected indicators.
Author Michał Borychowski (WE / KMiGŻ)
Michał Borychowski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Jakub Staniszewski (UEP)
Jakub Staniszewski,,
- Poznań University of Economics and Business
, Bartosz Zagierski (WE / KPGiS)
Bartosz Zagierski,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsProblems of The Measuring of the Sustainable Development on the Examples of Selected Indicators
Journal seriesRoczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ISSN 1899-9573, (B 7 pkt)
Issue year2016
No9
Pages28-43
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishrozwój zrównoważony, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, pomiar zrównoważonego rozwoju
Keywords in Englishsustainable development, sustainable development indicators, measuring of sustainable development
Abstract in PolishKoncepcja zrównoważonego rozwoju znana jest od kilkudziesięciu lat i coraz częściej stanowi przedmiot badań naukowców z różnych dziedzin, w tym również ekonomistów. Temu zjawisku towarzyszy także rozwój w zakresie metodyki badawczej i sposobów pomiaru poziomu zrównoważenia poszczególnych płaszczyzn tej idei (środowiskowej, ekonomicznej i społecznej). Rodzi to jednak istotne problemy związane właśnie z mierzeniem zrównoważenia rozwoju i porównywaniem wyników badań. Należy podkreślić, że problemy dotyczą wielu aspektów tej koncepcji i prób pomiaru zrównoważenia. Zasadnicze trudności dotyczą już samej warstwy definicyjnej i rozstrzygnięcia, czy rozwój zrównoważony należy rozumieć jako stan czy proces. Często występującym problemem jest brak konkretnego i jasno zdefiniowanego punktu odniesienia, np. gdy badany jest rozwój dla wielu krajów. Poważnych trudności dostarcza brak zgodności wśród badaczy co do wagi poszczególnych ładów koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz fakt, że niektóre cele w ramach różnych płaszczyzn wykluczają się wzajemnie. Ponadto wydaje się, że o znaczeniu poszczególnych aspektów w dużym stopniu decyduje m.in. poziom ogólnego rozwoju cywilizacyjnego danego kraju oraz kwestia priorytetów polityki gospodarczej. Opracowanie określa najistotniejsze problemy pomiaru zrównoważenia rozwoju, odwołując się do wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju.
URL http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/RE%209/borychowski%20i%20in_.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-10-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?