Perspektywy zmian w organizacji banków w świetle koncepcji centrum usług płatniczych

Anna Iwańczuk-Kaliska

Abstract

Contemporary banks face a number of challenges arising from development of financial markets, globalization and the technological and communication revolution. These challenges comprise significant and multifaceted changes in the market for payment services, which affect the functioning of commercial banks, including indirectly their organization. The aim of this study is to assess the potential impact of the idea of payment services hub on changes in the organization of the banking business. To achieve this objective, the different forms of centralization and integration of the infrastructure and processes in the area of payment services were presented. Next, the reference to the consequences of the concept of payment services hub for the organization of banks was made. The hypothesis of this article is as follows: full centralization of intra-bank systems, processes and activities related to the execution of payment services, will lead to the organisational division of business of some banks to the deposit-credit institution and the payment institution. The findings formulated in the article point to the need to consider in the banks' strategies their role in a national, European and global payments market. They also show the need for a review of the organization of the banks' operation, taking into consideration the concept of full centralization of payment services and integration of internal processes associated with their implementation. These changes may result in full separation of business as service providers from the organizational structure of banks, especially under European regulations.
Author Anna Iwańczuk-Kaliska (WE / KB)
Anna Iwańczuk-Kaliska,,
- Department of Banking
Other language title versionsProspects for Changes in the Organization of Banks in the Light of the Concept of Payment Services Hub
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2014
Vol1
No299
Pages201-209
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishusługi płatnicze, organizacja banków
Abstract in PolishPrzed współczesnymi bankami stoi wiele wyzwań wynikających z rozwoju rynków finansowych, globalizacji oraz rewolucji technologicznej i komunikacyjnej. Jednym z obszarów istotnych i wieloaspektowych przeobrażeń jest rynek usług płatniczych. W ostatnich dwóch dekadach zaszły na nim zmiany, które oddziałują na funkcjonowanie banków komercyjnych, w tym pośrednio na ich organizację. Celem niniejszego opracowania jest ocena wpływu realizacji koncepcji centrum usług płatniczych na zmiany w organizacji działalności banków. Dążąc do jego osiągnięcia przedstawiono formy centralizacji i integracji infrastruktury oraz procesów w obszarze usług płatniczych. Następnie odniesiono się do konsekwencji realizacji koncepcji centrum usług płatniczych dla organizacji banków. Główna hipoteza artykułu jest następująca: pełna centralizacja systemów, procesów i czynności wewnątrzbankowych związanych z realizacją usług płatniczych doprowadzi do organizacyjnego podziału niektórych banków na instytucję depozytowo-kredytową oraz instytucję płatniczą. Formułowane w artykule wnioski wskazują na konieczność uwzględnienia w strategiach banków ich roli na krajowym, europejskim i globalnym rynku usług płatniczych, a także na potrzebę weryfikacji organizacji ich działalności, przy rozważeniu koncepcji pełnej centralizacji usług płatniczych i integracji wewnętrznych procesów związanych z ich realizacją. Efektem powyższych zmian może być pełne wyodrębnienie działalności w zakresie usług płatniczych ze struktury organizacyjnej niektórych banków, szczególnie w świetle regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej.
URL https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/index.php/foe/article/view/141/66
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?