Relacje cenowe w rolnictwie polskim a dochodowość gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych rolników

Andrzej Czyżewski , Łukasz Kryszak

Abstract

The disproportionate outflow of economic surplus in the agricultural sector means that agricultural and non-agricultural income parity has not been achieved. This disparity is mainly due to price mechanisms. Incomes in agricultural households are still lower than those of all other households in general, but they are not correlated with the price scissors index. A much stronger connection exists between the price scissors index and incomes from agricultural holding measured by farm net value added/AWU. This connection increases with the economic size of the farm. Agriculture income growth needs higher agricultural prices in order to reach a more stable level. This could be made possible through integration in the agricultural sector. The basic aspects of integration in agriculture are contracting and establishing producer groups.
Autor Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
, Łukasz Kryszak (WE / KMiGŻ)
Łukasz Kryszak
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Inne wersje tytułuPrice relations in Polish agriculture and profitability of farms and agricultural households
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, ISSN 2081-6960, (B 13 pkt)
Rok wydania2015
Tom15 (30)
Nr3
Paginacja17-29
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimparytet dochodowy, nożyce cen, dochód rozporządzalny w gospodarstwie domowym, wartość dodana netto w gospodarstwie, AWU, kontraktacja, grupy producenckie
Słowa kluczowe w języku angielskimincome parity, price scissors, disposable income in household, farm net value added, AWU, contracting, producer groups
Streszczenie w języku polskimGłównym celem artykułu było zbadanie zależności między wskaźnikiem nożyc cen a różnymi kategoriami dochodu rolniczego. Wykorzystano dane GUS i FADN. Dochody rolniczych gospodarstw domowych pozostają niższe niż gospodarstw domowych ogółem, jednak nie są one silnie skorelowane ze wskaźnikiem nożyc cen. Dużo silniejsza zależność występuje natomiast między tym wskaźnikiem cen a dochodami z gospodarstwa rolnego mierzonymi wartością dodaną netto na jednego pełnozatrudnionego. Zależność ta wzrasta wraz z wielkością ekonomiczną gospodarstwa. Wzrost dochodów rolniczych wymaga podniesienia cen produktów rolnych, a następnie ich ustabilizowania. Nadwyżka ekonomiczna odpływa bowiem z rolnictwa m.in. na skutek mechanizmów cenowych. Osiągniecie większej stabilności cen możliwe jest przez zwiększanie poziomu zintegrowania pionowego i poziomego w rolnictwie. Podstawowymi przejawami integracji w rolnictwie są kontraktacja oraz tworzenie Grup Producentów Rolnych.
URL http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2015_T15%2830%29_z3.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 13.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?