Stan i perspektywy procesu starzenia się ludności na świecie

Radosław Murkowski

Abstract

The aging of the population is the process of increasing the proportion of older people in the population, which is the result of two long‑term demographic trends: a decrease in fertility and an increase in life expectancy. For the correct measurement of the advancement of this process, it is extremely important what age we consider the beginning of the old age. In the traditional approach older people are most often considered to be people over 60 or 65 years of age. In the alternative approach the beginning of the old age can be considered the age which the expected life expectancy is exactly 15 years. In many parts of the world, the phenomenon of depopulation may appear in the coming years, and the number of children will be lower than the number of older people. In the future, older people will be in nearly one third of their entire population in many regions. However, the percentage of people who have 15 or fewer years to live will stabilize in the future at about 15% of the total population in the most developed countries. Therefore, the beginning of the old age will grow in the future up to 70 years and more in the most developed countries.
Autor Radosław Murkowski (WE / KPGiS)
Radosław Murkowski
- Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
Inne wersje tytułuThe State and Perspectives of the World Population Aging Process
Tytuł czasopisma/seriiActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, [Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica], ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (N/A 20 pkt)
Rok wydania2020
Tom2
Nr347
Paginacja7-21
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimstarzenie się populacji, alternatywne miary starzenia się populacji, prognozy demograficzne, starość, początek okresu starości
Słowa kluczowe w języku angielskimaging of the population, alternative measures of aging of the population, demographic forecasts, senility, beginning of the old age
Streszczenie w języku polskim Starzenie się ludności oznacza proces wzrostu odsetka osób starszych w populacji, który jest efektem dwóch długoterminowych trendów demograficznych – zmniejszania się płodności i zwiększania się przeciętnej długości życia. Dla prawidłowego pomiaru zaawansowania tego proce‑su niezmiernie istotne jest to, jaki wiek uznamy za początek starości. W ujęciu tradycyjnym za osoby starsze uznaje się najczęściej osoby w wieku 60 lub 65 lat i więcej. Natomiast w alternatywnym uję‑ciu za początek okresu starości można uznać na przykład wiek, dla którego oczekiwane dalsze trwa‑nie życia wynosi dokładnie 15 lat. W wielu miejscach na świecie nieuchronnie wystąpi w przyszłości zjawisko depopulacji, a liczba dzieci stanie się niższa od liczby osób starszych. Osoby w wieku 60 lat i więcej będą w przyszłości stanowić w wielu regionach blisko jedną trzecią ludności. Natomiast od‑setek osób, którym zostało mniej niż 15 lat życia, w krajach najbardziej rozwiniętych ustabilizuje się w przyszłości na poziomie około 15% ich populacji. Dlatego granica określająca początek okresu sta‑rości w ujęciu tradycyjnym będzie się w przyszłości zwiększać nawet do 70 lat i więcej w państwach najbardziej rozwiniętych.
DOIDOI:10.18778/0208-6018.347.01
URL https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3944/7337
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 22-05-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?