Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego

Karol Mrozik , Czesław Przybyła , Piotr Szczepański , Michał Napierała , Piotr Idczak

Abstract

Water management plans of ten river basins located on Polish territory were approved at the beginning of 2011. To achieve the Water Framework Directive environmental objectives for each river basin, the core (A and B) and specific activities were planned. The study conducted an analysis of costs and expenditures borne on investments related to water resources in the years 2001-2010. The importance of this sector to the socio-economic development of the country confirms of 0.75 percentage share of GDP and 4.9 of the national economy investment. The investment and planned costs of the water management plans of river basins are crucial for investments related to water and sewage services.
Author Karol Mrozik - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Karol Mrozik,,
-
, Czesław Przybyła - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Czesław Przybyła,,
-
, Piotr Szczepański - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Piotr Szczepański,,
-
, Michał Napierała - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, MNiSW [80]
Michał Napierała,,
-
, Piotr Idczak (WGM / KE)
Piotr Idczak,,
- Department of European Studies
Other language title versionsIntegrated Water Resources Management as a Factor of Socio-Economic Development
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No339
Pages130-140
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishZasoby wodne, Zarządzanie zintegrowane, Rozwój społeczno-gospodarczy, Gospodarka wodna
Abstract in PolishNa początku 2011 r. zostały zatwierdzone plany gospodarowania wodami na 10 obszarach dorzeczy położonych na terytorium Polski. Dla osiągnięcia zakładanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej celów środowiskowych dla poszczególnych dorzeczy zostały zaplanowane działania podstawowe (A i B) oraz szczegółowe. W pracy dokonano analizy porównawczej kosztów inwestycyjnych wynikających z działań programowych mających na celu osiągnięcie i utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód na tle nakładów ponoszonych na inwestycje związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi w latach 2001-2010. Pożądany stan i jakość zasobów wodnych jest jednym czynników warunkujących rozwój społeczno- gospodarczy. W tym kontekście istotne są działania z zakresu racjonalizacji gospodarowania zasobami wód, które zapobiegają występowaniu stanów niekorzystnych. Znaczenie tego sektora dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju potwierdza także rosnący udział nakładów inwestycyjnych na działania dotyczące gospodarowania zasobami wodnymi zarówno w stosunku do PKB, jak i inwestycji gospodarki narodowej ogółem. Kluczowe znaczenie w nakładach inwestycyjnych oraz w planowanych kosztach w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy mają inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-09-13)
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?