Turystyka wśród celów życiowych studentów

Aldona Andrzejczak

Abstract

Purpose. Diagnosing the place of tourism among the life goals of students graduating from economics universities. Method. Quantitative and qualitative analysis of Individual Development Plans for Master’s students at an economic university. The sample consisted of 225 plans prepared by students participating in the authors’ lecture undergoing full-time and part-time studies, collected in 2015, 2016 and 2017. Findings. Traveling around the world is one of the priority life goals of over a third of respondents. Tourist plans cover all continents, with the dominance of traveling around Europe. Gender and study mode are not statistically significant. Research and conclusions limitations. The research concerns only one faculty at an economic university. The degree of generality regarding the formulation of life goals unable deeper analysis of expectations related to forms of tourism. Practical implications. The method of obtaining data and the accuracy of tourist plans can be an indicator of potential tourist demand. Originality. The research did not directly concern tourist demand and is a reliable source of information about the real rank of tourism among students’ life priorities. Type of paper. Presentation of the results of empirical research.
Author Aldona Andrzejczak (WE / KEiRK)
Aldona Andrzejczak,,
- Department of Education and Personnel Development
Journal seriesFolia Turistica, ISSN 0867-3888, e-ISSN 2353-5962, (B 11 pkt)
Issue year2018
No47
Pages69-83
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishturystyka, popyt turystyczny, czynniki popytu turystycznego, Indywidualny Plan Rozwoju
Keywords in English tourism, tourism demand, factors of tourism demand, Individual Development Plan.
Abstract in PolishCel. Zdiagnozowanie miejsca turystyki w planach życiowych studentów kończących studia ekonomiczne. Metoda. Analiza ilościowa i jakościowa Indywidualnych Planów Rozwoju studentów studiów magisterskich na uczelni ekonomicznej. Próba obejmowała 225 planów opracowanych przez studentów uczestniczących w wykładzie autora na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, zgromadzonych w latach 2015, 2016 i 2017. Wyniki. Podróżowanie po świecie stanowi jeden z priorytetowych celów życiowych ponad jednej trzeciej respondentów. Plany turystyczne obejmują wszystkie kontynenty, przy dominacji podróży po Europie. Płeć i tryb studiów są statystycznie nieistotne. Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania dotyczą tylko jednego wydziału na uczelni ekonomicznej. Stopień ogólności sformułowania celów życiowych uniemożliwia głębszą analizę oczekiwań związanych z formami turystyki. Implikacje praktyczne. Metoda pozyskania danych oraz precyzyjność planów turystycznych może być wskaźnikiem potencjalnego popytu turystycznego. Oryginalność. Badania nie dotyczyły wprost popytu turystycznego i stanowią wiarygodne źródło informacji o rzeczywistej randze turystyki wśród priorytetów życiowych studentów. Rodzaj pracy. Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.6204
URL https://foliaturistica.pl/resources/html/article/details?id=181039&language=en
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?