Znaczenie kontaktów bezpośrednich w budowaniu relacji z kandydatami na studia

Dobrosława Mruk-Tomczak

Abstract

In the second decade of the 21st century the graduates of high schools — student candidates — already belong to the next generation, called generation "Z". This generation has been raised in the virtual world. Constant and unlimited access to the Internet leads to a situation in which it constitutes the most important communication channel and a source of information about the world surrounding them. Appreciating the significance of modern technologies and their role in building relations with student candidates, we can't forget about the significance of direct contacts. For those facing the choice of university, which to a large extent may determine the kind of future professional career, communication in the virtual world, even though necessary, turns out to be insufficient. Meetings with candidates at universities, or high schools, lectures given by academic teachers to high school students, meetings with students, or other forms of direct contacts are still important elements of establishing and building relations with potential student candidates. The goal of this article is highlighting the significance of direct meetings in the process of establishing and building relations between a university and potential student candidates. To carry out the assumed goal a quantitative research on a group of high school students was carried out by means of the technique of auditorium questionnaire. On the basis of obtained results it was concluded that in the context of looking for information about the offer of universities young people from high schools expect direct meetings. What attracts particular attention are visits to universities, during which young people get the opportunity to participate in various activities. What turned out to be an important element of building direct relations were contacts with the students of a particular university. As the results of research have shown, it is worth engaging university students more often in the communication activities of universities.
Author Dobrosława Mruk-Tomczak (WT / KMP)
Dobrosława Mruk-Tomczak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsThe significance of direct contacts in the process of building relations with student candidates
Journal seriesMarketing Instytucji Naukowych i Badawczych, ISSN 2353-8503, e-ISSN 2353-8414, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No1 (31)
Pages63-82
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishkandydaci na studia, pokolenie „Z”, budowanie relacji, komunikacja bezpośrednia, spotkania bezpośrednie, doświadczenia
Keywords in Englishstudent candidates, generation "Z", building relations, direct communication, direct meetings, experiences
Abstract in PolishW drugiej dekadzie XXI wieku absolwenci szkół średnich — kandydaci na studia, należą już do kolejnego pokolenia, zwanego pokoleniem „Z”. To pokolenie zostało wychowane w świecie wirtualnym. Stały i nieograniczony dostęp do Internetu powoduje, że stanowi on najważniejszy kanał komunikacji oraz źródło informacji o otaczającym ich świecie. Doceniając znaczenie nowoczesnych technologii i ich roli w budowaniu relacji z kandydatami na studia, nie można zapomnieć o znaczeniu kontaktów bezpośrednich. Stając przed wyborem uczelni wyższej, który to wybór w znacznym stopniu może zdeterminować rodzaj przyszłej pracy zawodowej, komunikacja w świecie wirtualnym, choć niezbędna, okazuje się niewystarczająca. Spotkania z kandydatami na uczelniach lub w szkołach średnich, prowadzenie wykładów dla uczniów przez nauczycieli akademickich, spotkania ze studentami lub inne formy kontaktów bezpośrednich, to nadal istotne elementy nawiązywania i budowania relacji z potencjalnymi kandydatami na studia. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia spotkań bezpośrednich w nawiązywaniu i budowaniu relacji między uczelnią wyższą, a potencjalnymi kandydatami na studia. Dla zrealizowania postawionego celu przeprowadzono badania ilościowe wśród grupy uczniów szkół licealnych, techniką ankiety audytoryjnej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w kontekście poszukiwania informacji o ofercie szkół wyższych, młodzież licealna oczekuje spotkań bezpośrednich. Szczególne zainteresowanie wzbudzają wizyty na uczelniach, podczas których młodzież będzie miała możliwość wzięcia udziału w różnorodnych aktywnościach. Ważnym elementem budowania relacji bezpośrednich okazały się kontakty ze studentami danej uczuleni, których, jak pokazały wyniki badań, warto częściej włączać w działania komunikacyjne szkół wyższych.
DOIDOI:10.2478/minib-2019-0004
URL http://minib.pl/znaczenie-kontaktow-bezposrednich-w-budowaniu-relacji-z-kandydatami-na-studia/
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?