Zróżnicowanie skali poziomej segregacji zawodowej według płci w krajach OECD

Wiktoria Domagała

Abstract

The aim of the paper is to evaluate the scale of horizontal gender segregation in highly developed countries, belonging to the Organisation of Economic Cooperation and Development. Moreover, the paper assumes that the scale of this phenomenon differentiates the analysed countries and the observed changes are barely dynamic. The time scope of the empirical study covers the period between 1990 and 2014. In the first part, the paper presents a cluster analysis, which is significant to make an exact classification of the OECD countries in respect of occupational gender inequality. Secondly, the paper shows the employment pattern according to gender and economic sectors as well as the amount of feminisation. Next, the paper takes into consideration and evaluates the diversification of scales of horizontal gender segregation in the clusters of the OECD countries. To sum up, the most important conclusions and recommendations are shown.
Author Wiktoria Domagała (WE / KMiBR)
Wiktoria Domagała,,
- KMiBR
Other language title versionsThe Diversification of Scales of Horizontal Gender Segregation in the OECD Countries
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No5
Pages123-138
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishRynek pracy, Lokalny rynek pracy, Regionalny rynek pracy, Płeć, Kariera zawodowa
Keywords in EnglishLabour market, Local labour market, Regional labour market, Gender, Professional career
Abstract in PolishW artykule podjęto się oceny skali występowania poziomej segregacji zawodowej według płci w krajach wysoko rozwiniętych, należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Ponadto założono, że w badanym okresie skala omawianego zjawiska różnicuje badane grupy krajów oraz wykazuje się niewielką dynamiką zmian. Przyjęto perspektywę długookresową, tj. prowadzone analizy empiryczne obejmują lata 1990-2014. W pierwszej części artykułu zaprezentowano procedurę analizy skupień, niezbędnej do kategoryzacji badanych krajów ze względu na występujące nierówności płci w sferze gospodarczej. Kolejna część opracowania miała na celu przedstawienie zróżnicowania zatrudnienia według płci i sektorów ekonomicznych. Następnie określono skalę feminizacji sektorów rolnictwa, przemysłu oraz usług. Kolejno dokonano syntetycznej oceny skali występowania i zróżnicowania poziomej segregacji zawodowej w badanych grupach państw. W Zakończeniu zaprezentowano najważniejsze wnioski oraz kierunek dalszych badań.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.5.8
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/08_domagala.pdf
Languagepl polski
File
08_domagala.pdf 500.92 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?