Istota kontekstu organizacji w systemowym podejściu do zarządzania

Alina Matuszak-Flejszman , Robert Pochyluk

Abstract

New editions of the International Standards ISO 9001 and ISO 14001, which were published in September 2015, introduce a new requirement for determining the context of an organization. Therefore, representatives of many organizations wonder about the interpretation of this requirement, because they are afraid that they will have a problem with defining the context of the organization and the determination of the stakeholders related to internal and external environment of the organization. This article attempted to define the context of an organization resulting from the new standards ISO 9001 and ISO 14001 and provide relevant examples. The authors sought to identify how to determine the context of the organization in business practice taking into account various external and internal issues. The study was conducted based on the literature analysis, as well as on the basis of the experience of the authors as consultants and auditors of management systems. The aim of the article is to point out the importance of the implementation and maintenance of the system quality and environmental management, and also to define the context of the organization and understanding of the needs and expectations of stakeholders. It was hypothesized that determining the context of an organization requires a detailed knowledge of all the processes carried out by an organization and its environmental aspects and associated environmental impacts, as well as the external factors affecting an organization in any means, and it is of fundamental value for planning an environmental management system. Thus, the term "context of an organization" requires involving a number of employees representing various areas of business, including a product or service life cycle. The article provides examples of stakeholders, both in the quality management system and environmental management system. Moreover, the role of the scope of the management system resulting from the context of an organization as well as to the structure of the management system based on a process approach and four steps Deming's approach (PDCA).
Author Alina Matuszak-Flejszman (WT / KEJ)
Alina Matuszak-Flejszman,,
- Department of Standardized Management Systems
, Robert Pochyluk
Robert Pochyluk,,
-
Other language title versionsThe Essence of Context of an Organization in Approach to Management Systems
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No10
Pages9-22
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkontekst organizacji, ISO 9001, ISO 14001, zainteresowane strony, otoczenie organizacji
Keywords in Englishcontext of the organization, ISO 9001, ISO 14001, interested parties, stakeholders
Abstract in PolishMiędzynarodowe nowe normy ISO 9001 i ISO 14001, które pojawiły się we wrześniu 2015 r., wprowadzają nowe wymaganie dotyczące określenia przez organizację jej kontekstu. Przedstawiciele wielu organizacji zastanawiają się nad interpretacją tego wymagania, ponieważ obawiają się, że będą mieli problem ze zdefiniowaniem kontekstu organizacji oraz określeniem interesariuszy związanych z wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniem organizacji. W artykule podjęto próbę zdefiniowania i zaproponowania przykładów kontekstu organizacji wynikającego z wymagań nowych norm ISO 9001 i ISO 14001. Autorzy starali się wskazać, w jaki sposób można określić kontekst organizacji w praktyce gospodarczej, uwzględniając różne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Badania zostały przeprowadzone na podstawie analizy literatury i własnego doświadczenia autorów jako audytorów i konsultantów systemów zarządzania. Celem artykułu jest wskazanie, jak duże znaczenie dla wdrażania i utrzymania systemu zarządzania jakością i środowiskowego ma zdefiniowanie otoczenia (kontekstu) organizacji oraz zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron. Postawiono hipotezę, że określenie kontekstu organizacji wymaga szczegółowej znajomości wszystkich procesów realizowanych w organizacji, aspektów środowiskowych i związanych z nimi wpływów na środowisko oraz czynników zewnętrznych w jakimkolwiek stopniu wpływających na organizację i ma olbrzymi wpływ na planowanie systemu zarządzania. Zatem określenie kontekstu organizacji wymaga zaangażowania wielu pracowników reprezentujących poszczególne obszary działalności, z uwzględnieniem cyklu życia produktu oraz świadczonych przez organizację usług. W artykule podano przykłady zainteresowanych stron zarówno w systemie zarządzania jakością, jak i w systemie zarządzania środowiskowego. Ponadto zwrócono uwagę na rolę zakresu systemu zarządzania wynikającego z otoczenia organizacji oraz na budowę samego systemu zarządzania opartego na podejściu procesowym przy uwzględnieniu czterofazowego podejścia Deminga PWSD.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.10.1
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/01_matuszak-flejszman_pochyluk.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_01_matuszak-flejszman_pochyluk.pdf 351.23 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?