Propozycja rekomendacji dotyczącej kontroli wewnętrznej w rachunkowości w środowisku informatycznym

Elżbieta Szczepankiewicz

Abstract

Developing appropriate legal regulations and taking specific actions are the basic tools for ensuring accounting information resources security (AIRS) in business entities. Since 1995 businesses have been following appropriate provisions of the Accounting Act with regard to AIRS. However, the author’s research on the current level of AIRS assurance level in businesses showed that AIRS level varies considerably in various types of businesses. The following hypothesis is proposed in the paper: entities that endorse additional regulations (standards or recommendations) concerning internal control have a more effective internal control system in the area of accounting in the IT environment. On the basis of the pre-sented empirical results, this hypothesis was confirmed, as in entities which follow additional industry regulations in this respect, the management is more committed to ensuring the security of IT accounting resources. During the research, the respondents indicated that they expect to have regulations developed (recommendations, guidelines) that will help them improve internal control in this area. The objective of the paper is to present original contribution to developing a national internal control recommendation . The introduction of such a recommendation may help managers design new and improve existing internal con-trol systems in the area of accounting in an IT environment. Research methods used by the author include analysis of literature and legislation, analysis of survey results and inference
Author Elżbieta Szczepankiewicz (WZ / KR)
Elżbieta Szczepankiewicz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsProposals concerning development of internal control recommendations applicable to accounting systems in IT environments
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 15 pkt)
Issue year2018
Vol100
No156
Pages131-165
Publication size in sheets1.7
Keywords in PolishIT, bezpieczeństwo informatyczne w rachunkowości, system kontroli wewnętrznej, standard kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem
Keywords in EnglishIT, security of IT resources in accounting, internal control systems, internal control standards, risk management
Abstract in PolishOpracowanie określonych regulacji i konkretne działania to podstawowy środek do zapewnienia bezpieczeństwa zasobów informatycznych rachunkowości w jednostkach gospodarczych. Jednostki w Polsce od 1995 roku stosują się do określonych zapisów ustawy o rachunkowości w tym zakresie. Badania autorki na temat aktualnego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa zasobów informatycznych rachunkowości w jednostkach potwierdziły, że znacznie się on różni w poszczególnych sektorach i typach badanych jednostek. W artykule przyjęto hipotezę: jednostki, które przyjęły do stosowania dodatkowe regulacje (standardy, rekomendacje) dotyczące kontroli wewnętrznej mają skuteczniejszy system kontroli wewnętrznej w rachunkowości prowadzonej w środowisku informatycznym. Na podstawie zaprezentowanych wyników badań empirycznych hipoteza ta została pozytywnie zweryfikowana, ponieważ w jednostkach, w których obowiązują dodatkowe regulacje branżowe w tym zakresie kierownictwo bardziej angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa zasobów informatycznych rachunkowości. Podczas badań ankietowani wskazali, że oczekują opracowania dla nich regulacji (rekomendacji, wytycznych), które pomogą im doskonalić kontrolę wewnętrzną w tym obszarze. Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej propozycji założeń do rekomendacji dotyczącej kontroli wewnętrznej w tym zakresie. Wprowadzenie takiej rekomendacji może pomóc kierownikom jednostek w projektowaniu nowych i doskonaleniu obecnych systemów kontroli wewnętrznej w rachunkowości prowadzonej w środowisku informatycznym. W artykule zaproponowano także autorski model systemu kontroli wewnętrznej, który został opracowany w wyniku analizy kilku wiodących koncepcji i regulacji światowych oraz krajowych, ogłoszonych w przedmiotowym zakresie. Metody badawcze wykorzystane w opracowaniu to analiza piśmiennictwa oraz regulacji w przedmiotowym zakresie, analiza wyników badań ankietowych i wnioskowanie.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.7316
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=182467
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?