Problem neutralności procedury marży w podatku od wartości dodanej

Arkadiusz Bernal

Abstract

Purpose - The purpose of the article is to prove that the margin scheme derived from the directive on the common system of value added tax, which was also implemented into the Polish legislation, is incompatible with the idea of value added tax, is based on self-contradictory principles, encourages tax evasion and causes that the tax is not neutral. Design/methodology/approach - At the beginning of the article the author describes the mechanism of the value added tax when all stages of production and distribution are taxed on general principles, and then carries out simulations to analyze consequences of the margin scheme according to different variants. Findings - The author argues that the choice of the profit margin for the object of taxation violates the idea of value added tax. The incorrect object of taxation undermines the taxpayers' attitude to the law, and encourages tax evasion. The inability to deduct input tax, by taxpayers using the margin scheme, violates the neutrality of taxation with regard to the decisions made by entrepreneurs. Originality/value - The author suggests changing of the margin scheme, including the change in the tax base and also the introduction of the possibility to deduct input tax when a taxpayer purchases from entities taxed on general principles. The suggested changes could contribute to improve the value added tax.
Author Arkadiusz Bernal (WZ / KFP)
Arkadiusz Bernal,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsThe Problem of Neutrality in the Margin Scheme of Value Added Tax
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No76 t.1
Pages135-146
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpodatek od wartości dodanej, procedura marży, dyrektywa VAT, neutralność
Keywords in Englishvalue added tax, margin scheme, VAT directive, neutrality
Abstract in PolishCel - celem artykułu jest udowodnienie, że procedura marży wynikająca z Dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej obowiązującej w Unii Europejskiej, która została zaimplementowana również do polskiego ustawodawstwa, jest niezgodna z ideą podatku od wartości dodanej, oparta jest na wewnętrznie sprzecznych zasadach, zachęca do uchylania się od podatku i powoduje brak jego neutralności. Metodologia badania - autor na początku opisuje mechanizm podatku od wartości dodanej, gdy wszystkie fazy obrotu opodatkowane są na ogólnych zasadach, a następnie przeprowadza symulacje i analizuje konsekwencje opodatkowania procedury marży według różnych wariantów. Rezultaty - autor dowodzi, że wybór za przedmiot opodatkowania marży handlowej w miejsce wartości dodanej narusza ideę podatku od wartości dodanej. Błędne zdefiniowanie przedmiotu opodatkowania podważa stosunek podatnika do prawa, zachęcając do uchylania się od opodatkowania. Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego przez podatników korzystających z procedury marży narusza neutralność opodatkowania w odniesieniu do podejmowanych przez przedsiębiorców decyzji. Oryginalność/wartość - postulowane przez autora zmiany, w tym zmiana podstawy opodatkowania w procedurze marży oraz wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego przez podatników korzystających z procedury marży, gdy dokonują zakupów od podmiotów opodatkowanych na ogólnych zasadach, mogłyby się przyczynić do poprawy funkcjonowania podatku od wartości dodanej.
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.76/1-12
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/76-2015/FRFU-76-t1-135.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruOpodatkowanie przedsiębiorstw
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?