Two Faces of Anti-crisis Management: from Definitions to Concepts

Maciej Czarnecki , Anna Starosta

Abstract

Definitions to Concepts Issues related to crisis in business, although present in literature on management for a long time, still remain unexplained to a great extent. Studying the subject literature leads to the conclusion that the concept of anti-crisis management, although present in literature for many years, is understood in a number of different ways. The authors of this article try to systematize approaches to anti-crisis management, starting with approaches and finishing with understanding the very nature (definition) of crisis. They conclude that depending on the way of understanding crisis (its definition), two main approaches to anti-crisis management can be distinguished: one oriented at looking for methods and tools allowing to notice the crisis symptoms early enough, determine its causes and take the appropriate preventive and corrective actions, and one based on building company’s long-term resistance to crisis.
Author Maciej Czarnecki - Wroclaw University of Economics
Maciej Czarnecki,,
-
, Anna Starosta (WZ / KTOiZ)
Anna Starosta,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsDwa oblicza zarządzania antykryzysowego: od definicji do koncepcji
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Issue year2014
Vol18
No1
Pages169-183
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishkryzys, zarządzanie antykryzysowe, system wczesnego ostrzegania, odporność na kryzys
Keywords in Englishcrisis, anti-crisis management, early warning system, resistance to crisis
Abstract in PolishZagadnienia związane z kryzysem w przedsiębiorstwie, pomimo iż obecne w literaturze dotyczącej zarządzania od dawna, ciągle w dużym stopniu pozostają niewyjaśnione. Studiując literaturę przedmiotu można dojść do wniosku, iż pojęcie zarządzania antykryzysowego, o ile obecne w literaturze od wielu lat, rozumiane jest na klika możliwych sposobów. Autorzy publikacji proponują usystematyzować podejścia do zarządzania antykryzysowego, wychodzą c od podejść do zrozumienia samej istoty kryzysu (defi nicji kryzysu). Dochodzą do konkluzji, iż w zależności od sposobu, w jaki rozumie się kryzys (defi nicji kryzysu), można wyróżnić dwa główne podejścia do zarządzania antykryzysowego: zorientowane na poszukiwanie metod i narzędzi umożliwiających odpowiednio szybkie dostrzeganie symptomów kryzysu, określanie jego przyczyn oraz podejmowanie odpowiednich działań zapobiegawczych i korygujących oraz oparte na budowaniu długotrwałej odporności przedsiębiorstwa na kryzys.
DOIDOI:10.2478/manment-2014-0013
Languageen angielski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 13-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?