Convention Bureau jako instytucja ograniczająca koszty transakcyjne w branży spotkań

Natalia Piechota

Abstract

Purpose. The aim of this paper is to identify the transaction costs in the meetings industry and to state, howa convention bureau can reduce these costs. Methods. The analysis of the transaction costs in the meetings industry and the impact of the convention bureau on them was based on a review of literature. Findings. A onvention bureau mostly influences the market and public transaction costs as an institution forming an institutional arrangement and creating the institutional environment. The convention bureau has the strongest impact on reducing transaction costs at the first stage – before winning the right fo ar city to host a meeting and making transactions. Research and conclusions limitations. The findings were based on analysis of literature, therefore, the results require empirical verification. Practical implications. Identification of transaction costs will help to understand processes in the meetings industry and enable comparison of different institutional arrangements, considering the convention bureau’s activity. It is particularly important in Poland, where these institutions have been operating for a relatively short period of time, and their forms and actions have not yet been regulated by law. Originality. There are many publications considering transaction costs in tourism and none about this problem in the meetings industry. Therefore, this paper fills the the knowledge gap regarding the presented topic.
Author Natalia Piechota (WGM / KT)
Natalia Piechota,,
- Department of Tourism
Other language title versionsConvention Bureau as an Institution Reducing Transaction Costs in the Meetings Industry
Journal seriesFolia Turistica, ISSN 0867-3888, e-ISSN 2353-5962, (B 11 pkt)
Issue year2016
No40
Pages135-150
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishconvention bureau, CVB, branża spotkań, koszty transakcyjne, instytucje
Keywords in Englishconvention bureau, CVB, meeting industry, transaction costs, institutions
Abstract in PolishCel. Identyfikacja kosztów transakcyjnych występujących w branży spotkań oraz wskazanie możliwości ich ograniczania przez organizacje typu convention bureau (CB). Metoda. Analiza kosztów transakcyjnych w branży spotkań i wpływu convention bureau na ich wysokość została przeprowadzona na podstawie badań literaturowych. Wyniki. Convention bureau oddziałuje przede wszystkim na rynkowe i publiczne koszty transakcyjne, jako instytucja tworząca określony porządek instytucjonalny oraz kształtująca środowisko instytucjonalne. Największe możliwości w zakresie ograniczania kosztów transakcyjnych ma na etapie przed uzyskaniem przez dane miasto prawa do goszczenia określonego wydarzenia i przed zawarciem wiążących umów. Ograniczenia badań i wnioskowania. Wnioski zostały wysunięte na podstawie rozważań literaturowych, otrzymane rezultaty wymagają więc empirycznej weryfikacji. Implikacje praktyczne. Identyfikacja kosztów transakcyjnych umożliwia pełniejsze wyjaśnienie zjawisk zachodzących w branży spotkań i powinna znacząco ułatwić porównanie różnych rozwiązań instytucjonalnych wykorzystywanych podczas powoływania do życia convention bureaux. Ma to istotne znaczenie w szczególności podczas analizy polskiego rynku spotkań, na którym powyższe instytucje działają od stosunkowo krótkiego czasu i brakuje regulacji prawnych na szczeblu krajowym określających ich status, formę organizacyjną czy ramy funkcjonowania. Oryginalność pracy. Jak dotąd problem występowania kosztów transakcyjnych w turystyce był rzadko podejmowany w publikacjach naukowych, a w odniesieniu do branży spotkań pomijano tę tematykę. Zatem niniejszy artykuł, przynajmniej częściowo, wypełnia aktualną lukę wiedzy, dotyczącą kształtowania się kosztów transakcyjnych w branży spotkań oraz możliwości oddziaływania na ich wysokość przez takie instytucje, jak convention bureaux.
URL http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_40_2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-04-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?