Działalność B+R w gospodarce turystycznej na tle uwarunkowań rozwoju odnawialnych źródeł energii

Łukasz Nawrot , Ewa Bąk Filipek

Abstract

Purpose. To identify the most important conditions for the development of new technologies in the tourism industry in the field of renewable energy sources and to indicate significant cognitive aspects relating to research and development in tourism. Method. Research desk, non-standardized interviews. Findings. Renewable energy sources have an important and growing role in modern economy, including tourism industry. The most important conditions for development are exogenous, including those systemic and regulative in nature. A very important element of pro-development in the field of innovation and investment in tourism, not only in the field of renewable energy, are R&D activities, which have are external in nature, alike processes of innovation diffusion in tourism. Research and conclusion limitations. The work is theoretical and universal, but includes some unrepresentative elements of research for all stakeholders in the tourism industry in Poland. Practical implications. The article allows tourism operators to quickly react to the occurring trends in renewable energy sources in the global economy and to adapt their businesses to new regulations and economic conditions in the field of renewable energy. The paper also indicates smart specializations which are characteristic for tourism and which will be the subject of support and direction of R & D development. The paper can be a stimulant for co-operation between the tourism and RES sector. Originality. The paper is a summary of pro-development factors relating to renewable energy sources and transfers them to the tourism industry ground. Conditions for development of new technologies in RES are presented and connected with R & D in tourism as complementary and synergetic issues.
Author Łukasz Nawrot (WGM / KT)
Łukasz Nawrot,,
- Department of Tourism
, Ewa Bąk Filipek - Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ewa Bąk Filipek,,
-
Other language title versionsR&D in tourism industry related to determinants of res development
Journal seriesFolia Turistica, ISSN 0867-3888, e-ISSN 2353-5962, (B 11 pkt)
Issue year2017
No42
Pages9-30
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishodnawialne źródła energii, gospodarka turystyczna, inwestycje turystyczne, rozwój zrównoważony, prace badawcze w turystyce, działalność B+R
Keywords in Englishrenewable energy, tourism economy, tourism investments, sustainable development, R&D in tourism
Abstract in PolishCel. Identyfikacja uwarunkowań rozwoju nowych technologii w gospodarce turystycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wskazanie aspektów poznawczych dotyczących prac badawczo-rozwojowych w turystyce i kierunków ich rozwoju. Metoda. Desk research – studia literatury zagranicznej i polskiej, wywiady niestandaryzowane. Wyniki badań. Odnawialne źródła energii mają istotną i wciąż rosnącą rolę we współczesnej gospodarce, w tym w gospodarce turystycznej. Najważniejsze uwarunkowania ich rozwoju w turystyce mają charakter egzogeniczny, w tym systemowy i regulacyjny. Bardzo istotnym elementem prorozwojowym w sferze innowacji i inwestycji w turystyce, nie tylko w zakresie OZE, jest działalność badawczo-rozwojowa, która w gospodarce turystycznej często ma charakter zewnętrzny, podobnie jak procesy dyfuzji innowacji, a także charakter wspierający, uzupełniający i wzbogacający obszar innowacji w sferze usługowej. Ograniczenia badań i wnioskowania. Praca ma charakter teoretyczny i uniwersalny, zawiera jednak elementy badań o charakterze niereprezentatywnym dla wszystkich podmiotów gospodarki turystycznej w Polsce. Implikacje praktyczne. Artykuł pozwala podmiotom gospodarki turystycznej na reakcję na występujące w gospodarce światowej i polskiej tendencje na rynku OZE oraz dostosowanie działalności innowacyjnej do nowych uwarunkowań regulacyjnych i ekonomicznych. Wskazuje się również na charakterystyczne dla turystyki inteligentne specjalizacje, które będą przedmiotem wsparcia i wyznaczają kierunki rozwoju prac B+R. Oryginalność. W pracy dokonano zestawienia czynników prorozwojowych odnoszących się do odnawialnych źródeł energii i przeniesiono je na grunt gospodarki turystycznej jako przykład rozwiązań innowacyjnych. Problematykę OZE zestawiono z działalnością B+R w turystyce jako zagadnienia komplementarne.
URL http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_42_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 21-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?