Kontrowersyjne podróże turystyki medycznej

Klaudyna Kowalska

Abstract

Purpose. Description - based on the review of Polish and English literature - of some controversial categories of travel included in medical tourism and known as circumvention tourism. The following types of "tourism" were analyzed: abortion, fertility, suicide, FGM (female genital mutilation) as well as transplant and surgical reassignment surgery tourism. We also undertook an attempt to outline the profile and the motives of participants of such trips. Method. A critical literature review. Findings. Circumvention tourism is a category of medical tourism and includes the abroad travel of patients (medical tourists) for services that are illegal in the country of the medical tourist. The most important factors of circumvention tourism development are: legal regulations, advances in transport and ICT, the development of medicine and changing consumer lifestyles. The participants are usually from developed countries and have a stable financial situation. On the other hand, the profile differs according to the type of travel (subcategory) in which they participate. The main motivations of tourists are: circumvention of legal restrictions, privacy, long waiting lists and fear of stigmatization. Research and conclusions limitation. The paper includes only some subjectively selected subcategories of circumvention tourism. In addition, knowledge of the number of tourists using these services is limited due to the illegal nature of the phenomena. Practical implications. The analysis can determine further research regarding circumvention tourism. Originality. The analysis concerns circumvention tourism, which despite an increase in research on the phenomenon of medical tourism is still unexplored and a difficultly assessed area. Type of paper. A review article.
Author Klaudyna Kowalska (WGM / KT)
Klaudyna Kowalska,,
- Department of Tourism
Other language title versionsControversial Travels of Medical Tourism
Journal seriesFolia Turistica, ISSN 0867-3888, e-ISSN 2353-5962, (B 11 pkt)
Issue year2016
No40
Pages71-84
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishturystyka medyczna, turystyka aborcyjna, turystyka transplantacyjna, turystyka eutanazyjna, turystyka reprodukcyjna, ciroturystyka
Keywords in Englishmedical tourism, abortion tourism, transplant tourism, suicide tourism, fertility tourism, circumvention tourism
Abstract in PolishCel. Charakterystyka - na podstawie przeglądu polsko- i anglojęzycznej literatury przedmiotu - niektórych budzących kontrowersje kategorii podróży zaliczanych do turystyki medycznej i określanych mianem ciroturystyki. Analizom poddano następujące rodzaje "turystyki": aborcyjną, reprodukcyjną, eutanazyjną, FGM (klitoridektomii), transplantacyjną oraz wyjazdy w celu zmiany płci. Podjęto też próbę nakreślenia profilu i motywów uczestników tego typu wyjazdów. Metoda. Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa. Wyniki. Ciroturystyka (ang. circumvention tourism) to kategoria turystyki medycznej, w ramach której ujęte zostały zagraniczne podróże pacjentów (turystów medycznych), odbywane w celu skorzystania z usług uznanych za nielegalne w kraju pochodzenia turystów. Badania wykazały, że najważniejszymi czynnikami rozwoju ciroturystyki są: regulacje prawne, postęp w dziedzinie transportu i technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwój medycyny oraz zamiany w sferze stylu życia. Uczestnicy wyjazdów to najczęściej osoby o ustabilizowanej sytuacji materialnej, pochodzące z państw rozwiniętych. Z drugiej strony ich profil różni się w zależności od rodzaju wyjazdów, w których uczestniczą. Do motywacji "ciroturystów" należą: ominięcie barier prawnych, zachowanie prywatności, długi czas oczekiwania na leczenie oraz obawa przed napiętnowaniem. Ograniczenia badań i wnioskowania. Artykuł prezentuje subiektywnie wybrane podkategorie ciroturystyki, a wiedza na temat jej uczestników jest ograniczona ze względu na nielegalny charakter zjawiska. Implikacje praktyczne. Analiza może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad ciroturystyką. Oryginalność pracy. Pomimo wzrostu liczby badań nad zjawiskiem turystyki medycznej, ciroturystyka stanowi wciąż niedostatecznie zbadany i trudny do oceny obszar. Rodzaj pracy. Artykuł o charakterze przeglądowym.
URL http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_40_2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?