Rola komunikacji z interesariuszami w aspekcie doskonalenia efektów działalności środowiskowej organizacji

Alina Matuszak-Flejszman

Abstract

To efficiently manage an organization must ensure the smooth flow of information both within the organization and with external stakeholders. Organizations, which minimize the negative impact on the environment, pollution prevention and continuous improvement of environmental performance must communicate with stakeholders. A strategy for the implementation of the organization's environmental policy very often requires action and cooperation with various stakeholders, who directly or indirectly affect the organization. These groups include market-related stakeholders (customers, employees, suppliers, retailers, wholesalers, competitors, shareholders and creditors) and a group with which the organization is related to the level of building the image and credibility of the so-called non-market stakeholders (local communities, NGOs, government agencies, social activists and the media). The article attempts to assess the role of communication with stakeholders in terms of improving the environmental performance of organizations. In this regard, there was used the experience and the results of organizations that have implemented an environmental management system according to ISO 14001 and Eco-Management and Audit Scheme, which require communication with stakeholders. It was hypothesized that by far the greater impact on improving the environmental performance of organizations have the requirements of the EMAS regulation than the international standard ISO 14001
Author Alina Matuszak-Flejszman (WT / KEJ)
Alina Matuszak-Flejszman,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsRole of Communication with Stakeholders in the Aspect of Improvement of Activities Effects of Environment Organization
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No377
Pages215-229
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishSystem zarządzania środowiskiem, Normy ISO 14001, Europejski System Ekozarządzania i Audytu, Interesariusze
Keywords in EnglishEnvironment management system, ISO 14001, Eco-management and Audit Scheme (EMAS), Stakeholders
Abstract in PolishW celu sprawnego zarządzania organizacją należy zapewnić sprawny przepływ informacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami (interesariuszami). Organizacje mające na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko, zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ciągłe doskonalenie efektów działalności środowiskowej muszą, realizując te działania w sposób sprawny i skuteczny, komunikować się z interesariuszami. Bardzo często strategia mająca na celu realizację polityki środowiskowej organizacji wymaga działań i współpracy z różnymi interesariuszami, na których w sposób bezpośredni lub pośredni organizacja oddziałuje. Do grup tych zalicza się interesariuszy powiązanych rynkowo (klienci, pracownicy, dostawcy, detaliści, hurtownicy, konkurencja, akcjonariusze i wierzyciele) oraz grupę, z którą organizacja związana jest na poziomie budowania wizerunku i wiarygodności; są to tzw. interesariusze nierynkowi (społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, instytucje rządowe, działacze społeczni oraz media). W artykule podjęto próbę oceny roli komunikacji z interesariuszami w aspekcie doskonalenia efektów działalności środowiskowej organizacji. W tym celu wykorzystano doświadczenia oraz wyniki badań organizacji posiadających wdrożony system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 oraz system ekozarządzania i audytu EMAS, w których wymagana jest komunikacja z zainteresowanymi stronami. Postawiono hipotezę, że znacznie większy wpływ na doskonalenie efektów działalności środowiskowej organizacji mają wymagania zawarte w rozporządzeniu EMAS niż w międzynarodowej normie ISO 14001
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-01-08)
Additional fields
Tytuł numeruZrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?