Wydatki budżetowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 - problem niedoboru środków

Andrzej Czyżewski , Sebastian Stępień

Abstract

After many months of work and consultation in December 2014 the Rural Development Programme (RDP) 2014-2020 was finally approved. Specify a list of objectives and activities of this Programme was very difficult because the budget negotiations concerning the second pillar of the common agricultural policy resulted in much lower amount of money for Poland than in 2007-2013. As a consequence, it was necessary to determine priority tasks eligible for funding under the RDP and those for which support will be lower. The aim of the paper is to present budgetary considerations and its consequences for the development of rural areas in Poland in the years 2014-2020. The authors try to evaluate the structure of the new Programme, as well as to answer the question whether the deficit of EU money for some of the tasks previously performed by the RDP 2007-2013 may be covered by expenditure under cohesion policy.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Sebastian Stępień (WE / KMiGŻ)
Sebastian Stępień,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsBudgetary Expenditures on Program for Rural Development (RDP) for the Period 2014-2020 - Problem of Money Deficiency
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2015
No41/2
Pages159-172
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich, Obszary wiejskie, Wspólna Polityka Rolna
Keywords in EnglishRural Development Programme, Rural areas, Common Agricultural Policy (CAP)
Abstract in PolishPo wielu miesiącach prac i konsultacji w grudniu 2014 udało się ostatecznie zatwierdzić Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Określenie listy celów i działań tego Programu było o tyle trudne, że negocjacje budżetowe zakończyły się przyznaniem Polsce na II filar wspólnej polityki rolnej kwoty znacznie niższej niż na lata 2007-2013. W związku z tym należało określić priorytetowe zadania kwalifikujące się do finansowania w ramach PROW oraz te, dla których wsparcie będzie niższe. Celem publikacji jest wskazanie uwarunkowań budżetowych i wynikających z tego konsekwencji dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w perspektywie lat 2014-2020. Autorzy próbują ocenić konstrukcję nowego Programu, a także odpowiedzieć na pytanie, czy deficyt pieniędzy unijnych na część zadań realizowanych dotychczas przez PROW 2007-2013 może być pokryty przez wydatki w ramach polityki spójności.Dane dotyczące alokacji środków pieniężnych w nowym okresie finansowym wskazują, że w PROW 2014-2020 nacisk kładzie się na konkurencyjność rolnictwa, o czym świadczy wyższa niż w latach 2007-2013 kwota pomocy na działania "modernizacja gospodarstw" i "grupy producentów rolnych" i podobna na działanie "młody rolnik". Ograniczono natomiast wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i infrastruktury na wsi. Te zadania mają być w większym stopniu finansowane z innych funduszy UE, w tym z funduszu spójności. Rzeczywista rekompensata nastąpi jednak tylko wtedy, gdy poziom alokacji pieniędzy z polityki spójności będzie wyższy niż ten w latach 2007-2013 (a co do tego nie ma pewności), a także kiedy określi się szczegółowy katalog przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach tego funduszu (w dokumencie brakuje bowiem takich informacji). Artykuł stanowi przegląd oficjalnych dokumentów rządowych, a zawarte w nim rozważania dedukcyjne, uzupełnione o obliczenia własne autorów, pozwalają sformułować ostateczne konkluzje.
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/715/1327.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-20)
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka regionalna i międzynarodowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?