Płynność przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Katarzyna Włosik

Abstract

The main objective of this article is to verify the assumption that the level of liquidity does matter in stock pricing on the Warsaw Stock Exchange. The ILLIQ introduced by Yakov Amihud in a paper published in 2002 was selected as the measure of liquidity. It is calculated by dividing the absolute return on the stock of a given company on a particular day by the volume expressed in selected currency on the same day. This measure was used as an additional independent variable in the Fama and French three factor model. The analysis was based on the monthly data for 87 stocks from January 2008 to the end of February 2017. The results showed that in the analysed period small-cap stocks outperformed large-cap stocks and value stocks generated higher returns than growth stocks. The additional measure of liquidity turned out to be statistically insignificant.
Autor Katarzyna Włosik (WE / KTPiPP)
Katarzyna Włosik
- Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
Inne wersje tytułuLiquidity in Stock Pricing on the Warsaw Stock Exchange
Tytuł czasopisma/seriiRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Rok wydania2017
Nr2
Paginacja127-141
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimpłynność, trójczynnikowy model Famy i Frencha, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest weryfikacja hipotezy zakładającej, że poziom płynności ma znaczenie przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Za miarę płynności przyjęto wskaźnik przedstawiony przez Yakova Amihuda w pracy z 2002 r. - ILLIQ, który jest obliczany jako iloraz wartości bezwzględnej stopy zwrotu danej spółki i wyrażonego wartościowo wolumenu obrotu jej akcjami. Miarę tę wprowadzono jako dodatkową zmienną objaśniającą do trójczynnikowego modelu Famy i Frencha. Analizę przeprowadzono dla 87 spółek w okresie od stycznia 2008 do końca lutego 2017 r. Oszacowania wskazały na występowanie efektu wielkości oraz na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu przez spółki dochodowe w tym przedziale czasowym. Dodatkowa zmienna objaśniająca okazała się statystycznie nieistotna.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2017.79.2.11
URL http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/9214#page1&view=Fit
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?