Foreign Investors on the Polish Treasury Bond Market in the Years 2007-2013

Monika Banaszewska

Abstract

: In the article the involvement of non-residents in the domestic market for Polish Treasury bonds in the years 2007–2013 was examined. The structure of this involvement was analysed from the sectorial and instrumental points of view. The causes of changes in this involvement and the risk associated with the possible withdrawal of capital by foreign investors were also discussed. The author used descriptive analysis and descriptive statistics methods. The study shows that in the years 2009–2013 there was – as a result of both internal and external factors – a significant increase in the involvement of non-residents in the domestic government bond market. The largest share in the group of foreign investors had non-bank financial institutions (sectorial approach), while capital was primarily invested in fixed rate bonds (instrumental approach). The risk of sudden outflow of non-residents was mitigated by cash reserves kept by the Ministry of Finance and the structural liquidity surplus of the Polish banking sector
Author Monika Banaszewska (WE / KFP)
Monika Banaszewska,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsInwestorzy zagraniczni na polskim rynku obligacji skarbowych w latach 2007-2013
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No381
Pages26- 35
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishdług Skarbu Państwa, skarbowe papiery wartościowe, rynki wschodzące
Keywords in EnglishTreasury debt, Treasury securities, emerging markets
Abstract in PolishW artykule zbadano zaangażowanie nierezydentów na polskim rynku obligacji skarbowych w latach 2007–2013. Przeprowadzono analizę tego zaangażowania z instrumentalnego i sektorowego punktu widzenia. Zbadano również przyczyny jego zmian oraz ryzyko związane z potencjalnym wycofywaniem kapitałów nierezydentów. W artykule wykorzystano analizę opisową i metody statystyki opisowej. Z przeprowadzonego badania wynika, że w latach 2009–2013 wystąpił – w rezultacie wpływu czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych – wyraźny wzrost zaangażowania nierezydentów na krajowym rynku obligacji skarbowych rynkowych. W grupie inwestorów zagranicznych największy udział miały pozabankowe instytucje finansowe (ujęcie sektorowe), zaś środki lokowane były przede wszystkim w obligacjach o stałym oprocentowaniu (ujęcie instrumentalne). Ryzyko nagłego odpływu kapitałów nierezydentów było łagodzone rezerwami płynności utrzymywanymi przez Ministerstwo Finansów oraz strukturalną nadpłynnością polskiego sektora bankowego.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.381.02
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=29324&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-23)
Additional fields
Tytuł numeruFinancial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?