Rola kreatywnej destrukcji w kształtowaniu wahań koniunkturalnych - analiza empiryczna na przykładzie polskiego przemysłu przetwórczego

Agnieszka Szczepkowska-Flis , Anna Kozłowska

Abstract

The aim of this paper is to examine the influence of creative destruction on the business cycle. The Schumpeterian concept of the business cycle constituted a theoretical framework for empirical analysis. Econometric research was conducted on the Polish manufacturing industry from January 2004 to January 2014. Results from the research confirm that both creation and destruction were significant factors in determining economic activity fluctuations. The findings indicate that before the financial crisis both components of creative destruction determined changes in the business cycle, and their total effect produced an asymmetry of business cycle phases. In the post-crisis period, destruction was the sole factor influencing the business cycle. Generally, the study has confirmed Schumpeter's view of the destabilising role of creation on economic systems, and the favourable impact of destruction on economic growth
Author Agnieszka Szczepkowska-Flis (WT / KKG)
Agnieszka Szczepkowska-Flis,,
- Department of Business Activity
, Anna Kozłowska (WZ / KM)
Anna Kozłowska,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsThe Role of Creative Destruction in Business Cycles - an Empirical Analysis of the Polish Manufacturing Industry
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No4
Pages90-106
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polish cykl koniunkturalny, kreatywna destrukcja
Keywords in Englishbusiness cycle, creative destruction
Abstract in PolishPodjęty w niniejszej pracy problem badawczy odnosi się do określenia roli kreatywnej destrukcji w kształtowaniu wahań koniunkturalnych. Ramy teoretyczne dla przeprowadzonej analizy empirycznej stanowiła Schumpeterowska koncepcja cyklu koniunkturalnego. Badanie ekonometryczne przeprowadzono dla polskiego przemysłu przetwórczego w okresie od stycznia 2004 roku do stycznia 2014 roku. Wyniki estymacji równań regresji potwierdziły istotny wpływ procesów kreacji i destrukcji na wahania poziomu aktywności gospodarczej. Odnotowane rezultaty wykazały, że w okresie przed kryzysem finansowym w 2008 roku oba komponenty kreatywnej destrukcji determinowały przebieg zmian koniunktury, a skutkiem ich łącznego oddziaływania była asymetria faz wysokiego i niskiego tempa wzrostu. W okresie pokryzysowym na zmiany poziomu aktywności gospodarczej wpływała wyłączni e destrukcja. Zasadniczo badanie potwierdziło słuszność tez Schumpetera odnoszących się do destabilizującej roli kreacji i korzystnego dla wzrostu gospodarczego wpływu destrukcji
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/06_szczepkowska-flis_kozlowska.pdf
Languagepl polski
File
06_szczepkowska-flis_kozlowska.pdf 177.17 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?