Paradoks efektywności pracy – między budowaniem zaangażowania a wypaleniem zawodowym (The paradox of work effectiveness – between building employee’s engagement and burnout)

Beata Skowron-Mielnik

Abstract

The aim of the hereby article is to point at the inconsistency in building employee's engagement in the context of work effectiveness. An analysis of engagement and work effectiveness notion and published research results pertaining to both questions were conducted. The article was based on a secondary datum and a desk research method was used. The object of analysis was defining why an increasing pressure on engagement does not lead to an increase of work effectiveness. The conclusions show firstly that an increase of engagement involves a biological and psychical cost increase - an employee works longer and with a bigger passion that can result in both an equal burnout and a lower performance. Secondly, engagement is hardly measurable and it is problematic to be controlled in order to achieve the very measurable work results.
Author Beata Skowron-Mielnik (WZ / KZAZP)
Beata Skowron-Mielnik,,
- KZAZP
Other language title versionsThe Paradox of Work Effectiveness - between Building Employee's Engagement and Burnout
Journal seriesNauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2016
No2 (27)
Pages151-163
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishefektywność pracy, zaangażowanie pracowników
Keywords in Englishwork effectiveness, work engagement
Abstract in PolishCelem pracy jest wskazanie niespójności w koncepcjach budowania zaangażowania na rzecz efektywności pracy. Dokonano tu analizy pojęcia zaangażowania i efektywności oraz opublikowanych wyników badań dotyczących obu zagadnień. Artykuł oparto na źródłach wtórnych i wykorzystano metodę desk research. Celem analiz było określenie, dlaczego presja na wzrost zaangażowania często nie powoduje wzrostu efektywności pracy. Wnioski wskazują po pierwsze, że wzrost zaangażowania oznacza wzrost kosztu psychicznego i fizycznego pracy - pracownik pracuje dłużej i z większą pasją, co owocuje zmęczeniem i wypaleniem zawodowym, obniżając efekty pracy. Po drugie, zaangażowanie jest mało mierzalne i trudno nim sterować w kierunku mierzalnych efektów pracy. Paradoks tkwi w jednoczesnym rozumieniu przez menedżerów ryzyka presji na wzrost zaangażowania i ciągłym dążeniu do wzrostu jako źródła efektywności organizacji. Rodzi to dylematy decyzyjne związane z budowaniem zaangażowania i oceną efektywności pracy.
DOIDOI:10.15611/noz.2016.2.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32243&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?