Instrumenty zarządzania ryzykiem katastroficznym i niekatastroficznym w rolnictwie – analiza porównawcza ubezpieczeń tradycyjnych i indeksowych

Paweł Rozumek

Abstract

The low level of penetration of compulsory subsidized crop insurance, operating in Poland since 2008 justifies the discussion on the amendment of the crop insurance system in Poland, with new tools whichbecause of the lower price would be able to spread more than traditional solutions. Research goal of this study is to compare traditional crop insurance (currently operating in Poland) and crop insurance index, including weather-based and areayield index insurances. The criterion of the comparison is, one of the most important elements influencing the decisions of the buying a mandatory crop insurance, the premium paid. Due to the lack of insurance practice in Poland in the field of index insurance, the analysis is based on theoretical assumptions of net premiums determination and other elements influencing the value of the premium paid by the policyholder. The criterion allowed to isolate significant differences in analyzed insurance products.
Author Paweł Rozumek (UEP)
Paweł Rozumek,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsCatastrophic and Non-Catastrophic Risk Management Tools in Agriculture - Comparative Analysis of Traditional and Index Insurances
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No415
Pages203-213
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishubezpieczenia upraw, ubezpieczenia indeksowe, indeksy pogodowe, indeksy plonu, struktura składki
Keywords in Englishcrop insurance, index insurance, weather index, yield index, premium structure
Abstract in PolishNiski poziom powszechności obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw, funkcjonujących w Polsce od 2008 r., uzasadnia rozważania nad zmianą lub uzupełnieniem systemu ubezpieczeń upraw w Polsce o nowe narzędzia, które ze względu na niższą cenę będą mogły się upowszechnić bardziej niż rozwiązania tradycyjne. Celem badawczym niniejszego opracowania jest porównanie tradycyjnych ubezpieczeń upraw (obecnie funkcjonujących w Polsce) oraz ubezpieczeń indeksowych upraw, wśród których wyróżniono instrumenty bazujące na indeksach pogodowych oraz na indeksach plonów. Jako kryterium porównania przyjęto jeden z najważniejszych elementów wpływających na decyzje o zawarciu obowiązkowego ubezpieczenia upraw - wysokość składki. W związku z brakiem praktyki ubezpieczeniowej w Polsce z zakresu ubezpieczeń indeksowych analiza bazuje na założeniach teoretycznych wartości składki netto oraz pozostałych elementów kształtujących wartość składki płatnej przez ubezpieczającego. Przyjęte kryterium pozwoliło na wyodrębnienie znaczących różnic analizowanych produktów ubezpieczeniowych.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.415.19
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/32951/Rozumek_Instrumenty_Zarzadzania_Ryzykiem_Katastroficznym_i_Niekatastroficznym_2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruUbezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?