Niemiecka klasa średnia wobec prawicowego ekstremizmu w świetle badań Fundacji Friedricha Eberta

Izabela Janicka

Abstract

The article presents the results of researches on right-wing extremism sentiments in the German middle class, conducted on a regular basis by the Friedrich Ebert Foundation since 2006. The condition of social awareness is measured using a variety of categories. The described empirical studies focus on the spreading of the ideology of right-wing extremism. Antidemocratic populism and hostility toward many alienated social groups create a climate of suspicion and hatred, whereas its dominant rhetoric of injustice fosters the emergence of anti-system activities, which lead to mistaken political choices. The presented data combined with a precise sociological analysis help to define the dangers and provide specific arguments for the public debate. In turn, assessment of the ideology and mindset of the middle class, which is politically the most effective, decision-making social group, provides a fitting starting point for drawing conclusions. Those inferences confirm the diagnosis that first scratches begin to appear on the fragile surface of the middle class.
Author Izabela Janicka (WE / KPEiPR)
Izabela Janicka,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
Other language title versionsThe attitude of the German midddle class towards right-wing extremism in the light of researches by the Friedrich Ebert Foundation
Journal seriesPrzegląd Zachodni, ISSN 0033-2437, (B 12 pkt)
Issue year2017
No1 (362)
Pages133-148
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishklasa średnia, prawicowy ekstremizm, populizm, mizantropia, antysemityzm
Keywords in Englishmiddle class, right-wing extremism, populism misanthropy, anti-Semitism
Abstract in PolishArtykuł prezentuje wyniki badań dotyczące nastrojów prawicowo-ekstremistycznym niemieckiej klasy średniej, które Fundacja Friedricha Eberta prowadzi regularnie od 2006 r. Stan społecznej świadomości mierzony jest według wielu kategorii. Opisywane studia empiryczne koncentrują się na szerzącej się ideologii prawicowego ekstremizmu, która w połączeniu z antydemokratycznym populizmem i wrogością wobec wielu grup wyalienowanych społecznie, tworzy atmosferę nieufności i nienawiści. Obok panującej retoryki niesprawiedliwości pojawia się działalność antysystemowa, której konsekwencją są chybione wybory polityczne. Prezentowane dane w połączeniu z dokładną analizą socjologiczną ułatwiają sformułowanie zagrożeń i nadają debacie społecznej konkretnych argumentów. Ocena mentalna i ideologiczna, najbardziej decyzyjnej i efektywnej z punktu widzenia polityki, klasy średniej stanowi punkt wyjściowy do sformułowania wniosków badawczych.
URL https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=618
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?