Nowe formy kształcenia w obszarze turystyki

Grzegorz Gołembski

Abstract

Purpose. The aim of this paper is to consider whether syllabuses of tourism related courses reflect the newest trends in scientific research, and respond to challenges posed by economic practice. Method. An attempt is made to specify research drivers evident in scientific studies, and to classify the most important issues from the perspective of economic practice. By analysing the content of internet sites, the teaching programmes and syllabuses of tourism courses offered at 11 of the largest and best Polish universities were studied. Findings. It was found that the best harmonization of didactic programmes with the thinking of leading scientific research is evident at universities offering Tourism Economy degree courses. The course syllabuses of the investigated universities best reflect the issues of communication forms with the client, the application of information technologies in business (relations with clients and B2B), and also macroeconomic issues, such as satellite accounts, the multiplier and the impact of tourism on GDP (GNP). We note, however, that many trends observable in scientific research and the many needs of business practice are not sufficiently reflected in tourism syllabuses offered by the leading universities in Poland. Research and conclusion limitations. The investigated universities represent diverse teaching profiles (geography, economics or physical education). This reflects the long-lasting traditions or specificity of individual higher education institutions. For this reason, it is understandable that individual universities make references to particular basic sciences in their teaching programmes, which results in different syllabus contents of degree programmes with identical names. We realize that gradation of the most important themes in scientific research and the most interesting issues from the perspective of economic practice cannot be fully objective. Therefore, we attempted to present the most convincing arguments to support our conclusions (examples of specific research studies, market observation and opinions of business representatives). Practical implications. The paper identifies important interest areas of tourism economic practice. These interests focus on innovation, entrepreneurship, tourism destination management and new forms of communication with the client. We show how these areas of interest are reflected in tourism teaching programmes offered by leading Polish universities. Originality. Despite intense competition among higher education institutions offering tourism related courses, so far there have been no attempts to evaluate teaching programmes from the perspective of synchronization with new trends in scientific research and the needs of economic practice. Type of paper. Illustrative review paper.
Author Grzegorz Gołembski (WGM / KT)
Grzegorz Gołembski,,
- Department of Tourism
Other language title versionsNew Forms of Tourism Education
Journal seriesFolia Turistica, ISSN 0867-3888, e-ISSN 2353-5962, (B 11 pkt)
Issue year2016
No41
Pages63-80
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishprogramy nauczania, rynek edukacyjny, trendy w badaniach naukowych, kierunki zainteresowań praktyki gospodarcze
Keywords in Englishteaching programmes, education market, scientific research trends, areas areas of intrest in economic practice
Abstract in PolishCel. Celem rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie, czy programy nauczania na kierunkach turystycznych uwzględniają najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych oraz odpowiadają na wyzwania stojące przed praktyką gospodarczą. Metoda. Dokonano próby określenia motorów (drivers), uwidaczniających się w badaniach naukowych oraz podjęto próbę sklasyfikowania problemów najistotniejszych dla praktyki gospodarczej. Przestudiowano, dzięki analizie zawartości stron internetowych, programy nauczania i sylabusy oferowanych przedmiotów w 11 największych i najlepszych uczelniach w Polsce kształcących kadry dla turystyki. Wyniki. Stwierdzono, że najlepsze dostosowanie oferty dydaktycznej do wiodących badań naukowych i potrzeb praktyki wykazują uczelnie reprezentujące kierunek "gospodarka turystyczna". W badanych uczelniach najlepiej odzwierciedlone w programach są zagadnienia nowych form komunikacji z klientem, zastosowania informatyki w biznesie (relacje z konsumentami oraz B2B), a także zagadnienia makroekonomiczne (rachunek satelitarny, mnożnik, wpływ turystyki na PKB itp.) Dostrzegamy jednak wiele trendów w badaniach naukowych oraz wiele potrzeb praktyki gospodarczej, które nie są dostatecznie uwzględnione w ofertach dydaktycznych dotyczących turystyki w wiodących szkołach wyższych. Ograniczenia badań i wnioskowania. Badane uczelnie reprezentują zróżnicowane profile kształcenia (geograficzny, ekonomiczny czy nawiązujący do nauk o kulturze fizycznej). Wynika to z wieloletniej tradycji i typu uczelni. Dlatego zrozumiałe są odwoływania się w programach nauczania do nauk podstawowych, co przyczynia się do różnorodności programowej w ramach kierunku o tej samej nazwie. Z uwagi na subiektywność oceny tego, co jest problemem wiodącym w badaniach naukowych i wzbudzającym największe zainteresowanie praktyki, w pracy starano się jej możliwie przekonywującą argumentacje (wskazanie na przykłady badań naukowych, obserwacje rynku i śledzenie opinii przedstawicieli praktyki gospodarczej). Implikacje praktyczne. Dokonano próby określenia ważnych kierunków zainteresowań praktyki gospodarczej w turystyce. Dotyczą one innowacyjności, przedsiębiorczości, zarządzania regionami turystycznymi czy nowych form komunikacji z klientem. Oceniono, jak te kierunki zainteresowań uwzględniane są w programach nauczania turystyki badanych szkół wyższych. Oryginalność. Pomimo silnej konkurencji wśród uczelni wyższych oferujących kierunki kształcenia związane z turystyką, nie podjęto do tej pory próby oceny programów kształcenia z punktu widzenia ich zbieżności z nowymi trendami w badaniach naukowych oraz potrzebami praktyki gospodarczej. Rodzaj pracy. Artykuł poglądowy.
URL http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_41_2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?