Przedakcesyjna polityka gospodarcza wobec jednolitej polityki EBC - mechanizmy i pokryzysowa ocena empiryczna dla Polski

Paweł Błaszczyk , Sławomir Zwierzchlewski , Oleksii Kvilinskyi

Abstract

The main objective of this paper is to present possible solutions concerning the method for determining the economic policy before the EMU, with particular emphasis on the convergence process in the monetary sphere in the pre- and post-accession and the assessment of the Polish convergence with the euro area in the context of a uniform policy of the European Central Bank. The paper consists of two main parts. The first (sections 1-2) is mainly theoretical and relates to the institutional aspects of the ECB in the area of the uniform monetary policy (section 1) and the mechanisms of the pre-accession economic policy for the euro area (section 2). The second part (whole section 3) is empirical and was made in the assessment of the convergence polish economy on the background of the challenges of the uniform monetary policy within the EMU. Reference was made to the Maastricht convergence criteria (section 3.2.) and indicators of the ECB's monetary policy strategy (section 3.3.). Studies conducted in the text indicate that the Polish convergence with the euro area is not satisfactory in the face of accession and participation in the single European monetary policy. Firstly, there are serious problems with the performance of the same nominal Maastricht criteria. It is true that in recent years the post-crisis can be traced to the positive trends in this area, but the post-election prospects may constitute an obstacle to its maintenance. Second, also made in the development of convergence assessment in terms of the specifics of the ECB's strategy is not favorably. Research shows that the single monetary policy in the euro zone would not be suited to our economic conditions both in nominal and real and monetary and fiscal policies.
Author Paweł Błaszczyk (WE / KPGiS)
Paweł Błaszczyk,,
- Department of Economic and Local Government Policy
, Sławomir Zwierzchlewski (WE / KPGiS)
Sławomir Zwierzchlewski,,
- Department of Economic and Local Government Policy
, Oleksii Kvilinskyi (WE / KPGiS)
Oleksii Kvilinskyi,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsPre-Accession Economic Policy towards a Uniform ECB Policy - Mechanisms and Post-Crisis Empirical Evaluation for Poland
Journal seriesRoczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ISSN 1899-9573, (B 7 pkt)
Issue year2016
No9
Pages11-27
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishstrefa euro, konwergencja gospodarcza, polityka gospodarcza, Europejski Bank Centralny
Keywords in Englisheurozone, economic convergence, economic policy, European Central Bank
Abstract in PolishGłównym celem niniejszego opracowania jest prezentacja możliwych rozwiązań dotyczących sposobu wyznaczania polityki gospodarczej przed przystąpieniem do UGW, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów procesu konwergencji w sferze monetarnej w okresie przed- i poakcesyjnym oraz ocena stopnia konwergencji Polski ze strefą euro w kontekście jednolitej polityki Europejskiego Banku Centralnego. Opracowanie składa się z dwóch głównych części. Pierwsza ma przede wszystkim charakter teoretyczny i dotyczy instytucjonalnych aspektów EBC w sferze jednolitej polityki pieniężnej (punkt 1) oraz mechanizmów przedakcesyjnej polityki gospodarczej do strefy euro (punkt 2). Druga część (punkt 3) ma charakter empiryczny i dokonano w niej oceny konwergencji polskiej gospodarki na tle wyzwań wynikających z jednolitej polityki pieniężnej w ramach UGW. Odniesiono się do kryteriów konwergencji z Maastricht (punkt 3.2.) oraz wielkości stanowiących wyznaczniki strategii polityki pieniężnej EBC (punkt 3.3.). Badania przeprowadzone w tekście wskazują, że zbieżność Polski ze strefą euro nie jest zadawalająca w obliczu akcesji i uczestnictwa w jednolitej, europejskiej polityce pieniężnej. Po pierwsze, występują poważne problemy z wypełnianiem samych nominalnych kryteriów z Maastricht. Co prawda w ostatnich latach pokryzysowych można doszukać się pozytywnych tendencji w tym zakresie, jednak powyborcze perspektywy mogą stanowić przeszkodę w jej utrzymaniu. Po drugie, również dokonana w tym opracowaniu ocena konwergencji pod kątem specyfiki strategii EBC nie wypada korzystnie. Badania wskazują na to, że jednolita polityka pieniężna w strefie euro nie byłaby dostosowana do naszych uwarunkowań gospodarczych zarówno w sferze nominalnej, jak i realnej oraz pieniężnej i fiskalnej.
URL http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/RE%209/b%C5%82aszczyk%20i%20in_.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?