Relacje B2B w międzynarodowych łańcuchach wartości

Justyna Światowiec-Szczepańska

Abstract

The aim of this article is to identify the types of relationships between enterprises within the international value chains and to indicate the application of the network embeddedness in the analysis of value chains. An essential task of the enterprises participated in international value chains is to improve its position in such exchange systems. The paper identified five dominant types of governance in international value chains determined by the nature of information transferred between the stages in the value chain, by suppliers’ capabilities and by common social norms. While the first two features are related to the economic up-grading of companies participated in chains, so social norms arise from the shared values of the cooperating companies in the international chains. Given the complexity of relationships within the chains, they must be considered in the perspective of the network and examine the exchange in the context of the network embeddedness. The article identified types of network embeddedness affecting the flow of information, knowledge transfer and the development of social norms.
Author Justyna Światowiec-Szczepańska (WZ / KZS)
Justyna Światowiec-Szczepańska,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsB2B relations in the international value chains
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No9 [CD]
Pages408-416
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmiędzynarodowe łańcuchy wartości, sieci, osadzenie sieciowe
Keywords in Englishinternational value chains, networks, network embeddedness
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja typów relacji mię- dzy przedsiębiorstwami w ramach międzynarodowych łańcuchów wartości oraz wskazanie zastosowania teorii osadzenia sieciowego w analizie łańcuchów wartości. Niezbędnym zadaniem przedsiębiorstw uczestniczących w międzynarodowych łańcuchach wartości jest dążenie do poprawy swojej pozycji w takich systemach wymiany. W artykule zidentyfikowano pięć dominujących typów koordynacji międzynarodowych łańcuchów wartości zdeterminowanych charakterem informacji przekazywanej między etapami w łańcuchu wartości, zdolnościami dostawców oraz podzielanymi normami społecznymi. O ile dwie pierwsze cechy wiążą się z awansem ekonomicznym przedsiębiorstw uczestniczących w łańcuchach, o tyle normy społeczne wynikają ze wspólnych wartości współpracujących firm w międzynarodowych łańcuchach. Zważywszy na złożoność relacji w ramach łańcuchów, należy je rozpatrywać w perspektywie sieciowej i badać wymianę w kontekście osadzenia sieciowego. W artykule wskazano typy osadzenia sieciowego wpływające na przepływ informacji, transfer wiedzy i rozwój norm społecznych.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?