Społecznie odpowiedzialne inwestowanie - analiza europejskiego i polskiego rynku w przekroju strategii inwestowania

Marzena Remlein

Abstract

The aim of the article is to analyze and evaluate the market of socially responsible investments in Europe and in Poland according to the European classification of strategies for socially responsible investing. The article presents the essence, genesis and scope of socially responsible investing. The paper presents the results of empirical research on the European and Polish market of socially responsible investments. For the implementation of the aim of this article, both qualitative and quantitative methods were used: descriptive method, literature analysis method, logical reasoning method and methods of financial analysis. Conclusions of the study indicate the dominance of the European SRI market (52,38%) and the initial stage of development of the Polish market of socially responsible investments. In addition, attention was paid to the introduction of the RESPECT socially responsible index on the Stock Exchange in Warsaw. The advantage of this article is that it addresses the issue of socially responsible investments - a research problem that is rarely presented in Polish scientific literature.
Autor Marzena Remlein (WZ / KR)
Marzena Remlein
- Katedra Rachunkowości
Inne wersje tytułuSocially Responsible Investing - Analysis of the European and Polish Market According to Investment Strategy
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 15 pkt)
Rok wydania2017
Tom92
Nr148
Paginacja113-129
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskiminwestycje społecznie odpowiedzialne, SRI, strategie społecznie odpowiedzialnego inwestowania, RESPECT Index
Słowa kluczowe w języku angielskimsocially responsible investments, SRI, socially responsible investing strategies, RESPECT Index
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest analiza i ocena rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Europie i w Polsce, z uwzględnieniem europejskiej klasyfikacji strategii inwestowania społecznie odpowiedzialnego. W artykule przedstawiono istotę, genezę oraz zakres koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania. W opracowaniu przedstawiono wyniki badania empirycznego dotyczące europejskiego i polskiego rynku społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Dla realizacji celu zastosowano zarówno metody jakościowe: metodę deskryptywną, metodę analizy literatury, metodę wnioskowania logicznego, jaki i metody ilościowe: z zakresu analizy finansowej. Wnioski, jakie wynikają z przeprowadzonego badania wskazują na dominację europejskiego rynku SRI (52,38%) oraz początkową fazę rozwoju polskiego rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Zwrócono także uwagę na fakt wprowadzenia na GPW indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych RESPECT. Walorem publikacji jest podejmowany stosunkowo rzadko w polskiej literaturze naukowej problem badawczy odnoszący się do inwestycji społecznie odpowiedzialnych.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.0994
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=148646
Językpl polski
Punktacja (całkowita)15
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 15.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*5 (2020-10-26)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?