Społeczne zapotrzebowanie na mieszkania dla gospodarstw domowych o niskich i bardzo niskich dochodach we współczesnej Polsce

Andrzej Przymeński

Abstract

Przed­miotem artykułu jest społeczne zapotrze­bowanie na mieszka­nia dla gospo­darstw domowych o nis­kich i bardzo nis­kich dochodach we współczes­nej Polsce. Przed­staw­iono w nim czyn­niki zwięk­sza­jące i zmniejsza­jące to zapotrze­bowanie, nie uwzględ­nione w jego rzą­dowym sza­cunku. W Polsce wys­tępuje statysty­czna nad­wyżka liczby mieszkań nad liczbą gospo­darstw domowych i równocześnie wysoki defi­cyt mieszkan­iowy. Zjawisko to wynika między innymi z dużej liczby nieza­mieszkanych mieszkań (ponad 1 mln). W artykule pod­jęto także zagad­nienia ustro­jowych zasad soc­jal­nej poli­tyki mieszkan­iowej i specy­fiki mieszkalnictwa socjalnego.
Author Andrzej Przymeński (WE / KSiF)
Andrzej Przymeński,,
- Department of Sociology and Philosophy
Journal seriesPolityka Społeczna, ISSN 0137-4729, (B 12 pkt)
Issue year2017
No11-12
Pages10-17
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmieszkalnictwo soc­jalne, gospo­darstwa domowe o nis­kich i bardzo nis­kich dochodach, zapotrze­bowanie na mieszka­nia socjalne
URL https://www.ipiss.com.pl/psnumery/524-525og
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-01-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?