Koopetycja jednostek samorządu terytorialnego

Piotr Bartkowiak , Maciej Koszel

Abstract

Under the conditions of "new normality" organizations are constantly looking for opportunities to optimize its functioning. It is pointed out, inter alia, the need to reduce costs, increase the efficiency of investments and maximize the potential of companies resources, which in turn should result in strengthening of competitive advantage. Nowadays, organizations more often tend to use such a solutions as networking with competitors while still maintaining in a competitive relationship. Such an approach is called coopetition, which is an evolutionary development of strategies of cooperation and competition. Coopetition is explored mainly on the basis of the functioning of companies. Authors suggest the possibility of occurring of this type of relations between local government units, which has also considerable scientific potential. The article focuses on the characteristics of coopetition - its definition, main features, basic typologies and potential benefits from it. Second part of the article presents the possibilities of using coopetition in the field of functioning of local government units, with particular emphasis on the communities forming metropolitan areas.
Author Piotr Bartkowiak (WZ / KIiN)
Piotr Bartkowiak,,
- Department of Investment and Real Estate
, Maciej Koszel (WZ / KIiN)
Maciej Koszel,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsThe Coopetition of Local Government Units
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2015
No9
Pages68-76
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishKoopetycja, Samorząd terytorialny, Administracja samorządowa, Obszar metropolitalny
Keywords in EnglishCoopetition, Local government, Self-government administration, Metropolitan area
Abstract in PolishW warunkach tzw. "nowej gospodarki" organizacje stale poszukują możliwości optymalizacji swojej działalności. Wskazuje się między innymi na potrzebę ograniczania kosztów, wzrostu efektywności inwestycji czy maksymalizacji wykorzystania potencjału własnych zasobów, co w konsekwencji winno przekładać się na utrwalanie przewagi konkurencyjnej. Coraz częściej organizacje skłaniają się ku rozwiązaniom zakładającym nawiązywanie współpracy ze swoimi konkurentami przy jednoczesnym zachowaniu relacji konkurencyjnych. Takie podejścia określa się koopetycją, która stanowi ewolucyjne rozwinięcie dotychczasowych strategii czystych (kooperacji lub konkurencji). Koopetycja jest eksplorowana naukowo głównie na gruncie funkcjonowania przedsiębiorstw. Autorzy opracowania wskazują również na możliwość kształtowania relacji koopetycji w odniesieniu do funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, czemu towarzyszy równie wysoki potencjał badawczy. W artykule skoncentrowano się na charakterystyce podejścia koopetycyjnego, przedstawiono definicję, cechy koopetycji, podstawowe typologie oraz potencjalne korzyści z niej płynące. W drugiej części artykułu przedstawiono możliwości wykorzystania koopetycji w odniesieniu do funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu lokalnym - gminny, ze szczególnym uwzględnieniem gmin tworzących obszary metropolitalne.
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*10 (2020-10-31)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?