Wpływ wolnej pojemności zadłużeniowej na inwestycje spółek publicznych Europy środkowo-wschodniej w latach 2007-2014

Józefa Gryko

Abstract

Purpose – The article focuses on connection between using spare debt capacity and investment abilities of public companies of CCE. Design/methodology/approach – The study was conducted on a sample of 564 stock companies of the industrial sector from 10 countries of Central and Eastern Europe. The study covered the period 2007–2014. The research was conducted using tests that verify the statistical significance of differences in investments in the enterprise groups with different levels of using spared debt capacity.Findings – As a result of the research, it was found that companies that creates their financial flexibility are smaller and more profitable than both firms with low level of debt in all analysed period and firms with no spare debt capacity. After having a relatively low level of debt, these companies invest. The short-term increase in investment observed in this group is statistically significant. However, in the short term, the negative impact of these investments on the profitability of the company was observed. Originality/value – This article presents the results of original empirical research conducted on a sample of companies not covered by such a study. It documents that the policy directed at creating financial flexibility can influence the level of investment.
Autor Józefa Gryko (WZ / KFP)
Józefa Gryko
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Tytuł czasopisma/seriiFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr5 (89)
Paginacja65-78
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimelastyczność finansowa, rezerwa pojemności zadłużeniowej, poziom inwestycji, spółki publiczne
Słowa kluczowe w języku angielskimfinancial flexibility, spare debt capacity, investment ability, public companies
Streszczenie w języku polskimCel – Artykuł koncentruje się na ustaleniu znaczenia kształtowania elastyczności rezerwy zadłużenia dla działalności inwestycyjnej spółek publicznych. Metodologia badania – Badanie przeprowadzono na próbie 564 spółek akcyjnych sektora przedsiębiorstw przemysłowych notowanych na giełdach 10 państw Europy środkowo-wschodniej. Polegało ono w pierwszej kolejności na wyodrębnieniu podmiotów, cechujących się elastycznością finansową z wykorzystaniem modelu regresji panelowej dla wyznaczenia oczekiwanej wielkości zadłużenia. Następnie porównane zostały przedsiębiorstwa cechujące się wolną pojemnością zadłużeniową z przedsiębiorstwami nie posiadającymi elastyczności finansowej z wykorzystaniem testów istotności różnic dla median pod kątem takich czynników, jak wielkość przedsiębiorstwa, poziom środków pieniężnych i kapitału obrotowego netto, poziom zyskowności oraz inwestycji w majątek trwały. Wreszcie dla grupy przedsiębiorstw echujących się elastycznością porównane zostały zmiany w poziomie przyrostu majątku trwałego oraz zyskowności w zależności od kształtowania elastyczności rezerwy zadłużenia w czasie. Wynik – W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że przedsiębiorstwa kształtujące swoją elastyczność finansową w stosunku do przedsiębiorstw, które nie przejawiały cech elastyczności rezerwy zadłużeniowej, są większe oraz bardziej zyskowne. Po okresie posiadania relatywnie niskiego poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa te inwestują. Obserwowany w tej grupie krótkoterminowy wzrost poziomu inwestycji jest znaczący i istotny statystycznie. Jednak w krótkim okresie zaobserwowano raczej negatywny wpływ tych inwestycji na zyskowność przedsiębiorstwa. Oryginalność/Wartość – Artykuł nawiązuje do problematyki z dyscypliny finansów, obecnej w literaturze światowej, tj. kształtowania i efektów elastyczności finansowej w przedsiębiorstwie. Problematyka ta uznawana jest za obiecujący kierunek badań w kontekście teorii kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Artykuł prezentuje wyniki oryginalnych badań empirycznych, przeprowadzonych na próbie przedsiębiorstw nie objętych wcześniej takim badaniem.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.89/2-05
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/12001.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 19-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruRynki kapitałowe
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?