Ochrona czy deregulacja - wybrane aspekty instytucjonalno-prawne ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce

Łukasz Nawrot

Abstract

The article presents the essential aspects of intervention within trade processes for agricultural real estate in Poland. In the first place, it explains the subject and institutional aspects of the comprehensive changes within regulation of market transactions with agricultural land in the broad context, i.e. properties that are located in both rural and urban areas. Then, an overview of the most important procedures and their consequences for the participants in the process of purchase and sale resulting from the laws and internal regulations of institutions that have received statutory prerogatives follows. The summary refers to the broader context of applicable laws that interfere with the freehold right to property and freedom of economic activity, that direct the state development towards the command-and-quota economy.
Author Łukasz Nawrot (WGM / KT)
Łukasz Nawrot,,
- Department of Tourism
Other language title versionsProtection or Deregulation - Selected Aspects of Institutional and Legal Restrictions of Agricultural Property Market in Poland
Journal seriesProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2016
Vol46
No2
Pages88-101
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishinwestycje w nieruchomości, bariery inwestycyjne, nieruchomości rolne, rynek nieruchomości, gospodarka nakazowo-rozdzielcza
Abstract in PolishW artykule przedstawiono istotne aspekty ingerencji w proces wymiany na rynku nieruchomości rolnych w Polsce. W pierwszej kolejności wskazano na podmiotowe i instytucjonalne aspekty głębokiej regulacji zawierania transakcji rynkowych w odniesieniu do gruntów rolnych w szerokim ich rozumieniu, położonych zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Następnie dokonano przeglądu najważniejszych procedur i ich konsekwencji dla uczestników procesu kupna sprzedaży wynikających z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji instytucji, które otrzymały ustawowe prerogatywy. W podsumowaniu wskazano na szerszy kontekst obowiązujących przepisów, ingerujących w prawo własności i swobodę działalności gospodarczej, kierunkujących procesy rozwojowe państwa ku ładowi gospodarki nakazowo-rozdzielczej.
URL https://srmww.pl/images/biuletyny/2016/PRN%20%2846%29%202-2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?