Legitimacy Theory in Management Accounting Research

Beata Zyznarska-Dworczak

Abstract

Legitimacy theory helps to understand the organization's behavior in implementing, developing and communicating its social responsibility policies. The main assumption of legitimacy theory is fulfilling the organization's social contract, which enables the recognition of its objectives. This in turn requires the adoption of a CSR strategy affecting various areas of activity, including in particular management accounting. The paper draws arguments from literature to identify the role of the legitimacy theory in management accounting research. The article's thesis is that sustainable management accounting is a􀁢 valuable tool of legitimacy for a socially responsible company. The paper is structured as follows: after the introduction, the second section provides the background for the research study; it is a literature review concerning the way in which accounting legitimizes the status of a socially responsible corporate. The third section of the paper presents sustainable management accounting (SMA) as a tool for legitimacy in a socially responsible company. And the last section is dedicated to the presentation of SMA development directions. On the basis of a normative approach, it presents the author's proposal of treatment of sustainable management accounting as a tool for sustainable business legitimacy.
Author Beata Zyznarska-Dworczak (WZ / KR)
Beata Zyznarska-Dworczak,,
- Department of Accounting
Other language title versionsTeoria legitymizacji w badaniach rachunkowości zarządczej
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol16
No1 (72), cz. 1
Pages195-203
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRachunkowość zarządcza, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zrównoważona rachunkowość
Keywords in EnglishManagement accounting, Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainable accounting
Abstract in PolishTeoria legitymacji pomaga zrozumieć zachowanie organizacji w zakresie wdrażania, rozwijania i komunikowania swoich zasad odpowiedzialności społecznej. Głównym założeniem teorii legitymizacji jest realizacja kontraktu społecznego organizacji, która umożliwia uznanie jej celów. To z kolei wymaga przyjęcia strategii CSR wpływającej na różne obszary działalności, w tym w szczególności na rachunkowość zarządczą. Artykuł ukazuje zrównoważoną rachunkowość zarządczą (SMA) jako narzędzie legitymacji dla jednostki odpowiedzialnej społecznie. Artykuł jest sformułowany w następujący sposób: po wprowadzeniu, druga sekcja stanowi tło dla badań - jest to przegląd literatury dotyczący sposobu, w jaki rachunkowość legitymizuje status jednostki społecznie odpowiedzialnej. Trzecia część artykułu przedstawia SMA jako narzędzie legitymizacji w jednostce odpowiedzialnej społecznie. Ostatnia część poświęcona jest prezentacji kierunków rozwoju SMA. Na podstawie podejścia normatywnego przedstawiono propozycję autora, aby traktować zrównoważoną rachunkowość zarządczą jako narzędzie służące zrównoważonej legitymizacji biznesowej
DOIDOI:10.7172/1644-9584.72.12
URL https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=170880
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 16-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*7 (2020-09-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?