Institutional factors fostering internationalisation. The case of Polish policy towards OFDI

Marta Götz , Barbara Jankowska

Abstract

This article touches upon the institutional aspect of internationalization processes. It focuses on the role of formal institutions in pursuing foreign direct investment (FDI). By discussing and evaluating the current policy towards outgoing FDI (OFDI) in Poland, we seek to assess the significance of state support after 2008 global economic turmoil. Drawing on available literature and mainly expert survey as qualitative method, we exemplify some of the challenges involved in designing and implementing policy which aim at facilitating OFDI. Presented findings shall be seen as starting point for further more detailed research. * Research project, No. 11430010 Small Grants Program of the International Visegrad Fund „Outward FDI policies in Visegrad Countries”
Author Marta Götz - Akademia Finansów i Biznesu Vistula, MNiSW [80]
Marta Götz,,
-
, Barbara Jankowska (WGM / KKM)
Barbara Jankowska,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsInstytucje w procesach internacjonalizacji przedsiębiorstw. Przypadek polityki wsparcia zagranicznych inwestycji bezpośrednich wychodzących z Polski
Journal seriesRocznik Integracji Europejskiej, ISSN 1899-6256, (B 11 pkt)
Issue year2016
No10
Pages447-460
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkryzys gospodarczy, polityka wobec BIZ wypływających, Polska, umiędzynarodowienie
Keywords in Englisheconomic crisis, policy towards OFDI, Poland, internationalization
Abstract in PolishArtykuł podejmuje zagadnienie instytucjonalnych aspektów internacjonalizacji przedsiębiorstw. Autorzy koncentrują uwagę Czytelnika na roli, jaką odgrywają formalne instytucje w procesach umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Celem artykułu jest prezentacja oraz próba oceny polityki wsparcia zagranicznych inwestycji bezpośrednich wychodzących z Polski po okresie globalnego kryzysu ekonomicznego 2008. Autorzy najpierw podjęli studia literaturowe w odniesieniu do instytucjonalnych aspektów umiędzynarodowienia, następnie przeprowadzili badania jakościowe z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego z reprezentantami instytucji makro- i mezoszczebla (ministerstwo, władze regionalne, organizacje otoczenia biznesu). Wywiady pozwoliły na scharakteryzowanie podmiotowego oraz przestrzennego zorientowania polityki wsparcia zagranicznych inwestycji bezpośrednich wychodzących z Polski oraz na zasygnalizowanie wyzwań, jakie rysują się przed tą polityką po 2008 roku. Uzyskane rezultaty stanowią punkt wyjścia do dalszych, bardziej szczegółowych badań w przyszłości. * Projekt badawczy: No. 11430010 Small Grants Program of the International Visegrad Fund „Outward FDI policies in Visegrad Countries”.
DOIDOI:10.14746/rie.2016.10.28
URL http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/rie10-2016-28.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?