Identyfikacja zawinięcia statku do portu z wykorzystaniem systemu automatycznej identyfikacji (AIS)

Adam Maciaszek , Jacek Małyszko , Milena Stróżyna

Abstract

Th e article concerns the issue of the identifi cation of port calls based on data retrieved from the AIS system. Such identifi cation may play an important role in increasing maritime awareness, for example for the needs of coast guards. In the article we discuss experiments, which were performed and based on data from the AIS system as well as from the MarineTraffi c.com portal, where the latter data was used for the purpose of the evaluation of the proposed method of port calls identifi cation. Th e experiments showed that the development of reliable data collection is vital if further research in this area is to be performed.
Author Adam Maciaszek
Adam Maciaszek,,
-
, Jacek Małyszko (WIiGE / KIE)
Jacek Małyszko,,
- Department of Information Systems
, Milena Stróżyna
Milena Stróżyna,,
-
Other language title versionsIdentification of port calls based on AIS messages analysis
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No12
Pages48-62
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polish AIS, monitorowanie ruchu morskiego, analiza danych
Keywords in EnglishAIS, maritime surveillance, data analytics
Abstract in PolishArtykuł dotyczy zagadnienia przetwarzania danych pochodzących z wiadomości AIS na potrzeby identyfi kacji zdarzeń polegających na zawijaniu przez statki do portów. Identyfi kacja taka może pełnić istotną funkcję w rozwijaniu świadomości sytuacyjnej na morzu różnego rodzaju służb. W artykule omówiono przeprowadzone eksperymenty, wykorzystujące dane pochodzące z systemu AIS oraz dane o wizytach w portach pozyskane z portalu MarineTraffi c.com, które posłużyły do ewaluacji wypracowanego rozwiązania. Przeprowadzone badania wskazały na konieczność wypracowania wiarygodnej kolekcji danych, która mogłaby być wykorzystana w dalszych pracach w omawianym kierunku
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.12.4
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/04_maciaszek_malyszko_strozyna.pdf
Languagepl polski
File
04_maciaszek_malyszko_strozyna.pdf 620.54 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 07-05-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?