The Efficiency of Eco-Innovation : Systematic Literature Studies

Dawid Szutowski , Aleksandra Szulczewska-Remi , Piotr Ratajczak

Abstract

Purpose: Eco-innovation appears to be at the very heart of the European Union policy. It is of crucial importance for both single companies and the whole economic systems. At the same time eco-innovation is driven by the countless factors. Thus the purpose of the present research was to indicate the determinants of the efficiency of eco-innovation. Design/methodology/approach: The research relied on the systematic literature studies performed with the use of SALSA (Search, AppraisaL, Synthesis, Analysis) method. It focused on the papers published between January 2000 and June 2016. A total of 469 publications were examined selected form Scopus database. The precise appraisal procedure allowed indicating the ones including the determinants of the efficiency of eco-innovation. Findings: The studies of literature allowed indicating a total of 24 determinants. Moreover the results indicate that the determinants of the efficiency of eco-innovation may be divided based on two criteria. The first includes costsrelated and revenues-related determinants. The second includes strategic and operational levels. Research limitations/implications Together eleven publications were omitted in the research due to their incompletion or inaccessibility. Practical implications: Stimulating eco-innovation seems vital for all companies. Delivering a comprehensive set of the determinants of its efficiency will support executives in managing eco-innovation. Originality/value: The paper attempts to fulfil the research gap concerning the determinants of the efficiency of ecoinnovation.
Author Dawid Szutowski (WZ / KCAFiW)
Dawid Szutowski,,
- KCAFiW
, Aleksandra Szulczewska-Remi (WZ / KCAFiW)
Aleksandra Szulczewska-Remi,,
- KCAFiW
, Piotr Ratajczak (WZ / KCAFiW)
Piotr Ratajczak,,
- KCAFiW
Other language title versionsEfektywność ekoinnowacji : systematyczne studia literaturowe
Journal seriesEconomic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597, e-ISSN 2081-8319, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol17
No2
Pages205-219
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishekoinnowacja, efektywność
Keywords in Englisheco-innovation, efficiency
Abstract in PolishCel badań Ekoinnowacje leżą w samym sercu polityki Unii Europejskiej, co jest szczególnie istotne zarówno dla pojedynczych spółek jak i całych systemów ekonomicznych. Jednocześnie, ekoinnowacje zależą od niezliczonej liczby czynników, stąd też celem podjętych badań było wskazanie determinant warunkujących efektywność ekoinnowacji. Metodologia badań Badania przeprowadzono w oparciu o systematyczny przegląd literatury z wykorzystaniem metody SALSA (Search, AppraisaL, Synthesis, Analysis). Skoncentrowano się na artykułach opublikowanych między styczniem 2000 a czerwcem 2016 roku, łącznie przeanalizowano 469 publikacji korzystając z bazy danych Scopus. Szczegółowe badania pozwoliły na określenie tych, które dotyczyły czynników warunkujących efektywność ekoinnowacji. Wyniki badań Studia literaturowe wskazały 24 determinant. Ponadto, wyniki badań pozwoliły na dokonanie podziału czynników określających efektywność ekoinnowacji według dwóch następujących kryteriów: zależnych od kosztów i przychodów, oraz na poziomie operacyjnym i strategicznym. Ograniczenia badań Łącznie 11 publikacji zostało pominiętych w badaniu z uwagi na ich niekompletność lub niedostępność. Zastosowanie praktyczne przeprowadzonych badań Stymulowanie ekoinnowacji ma szczególne znaczenie dla wszystkich przedsiębiorstw. Zestawienie czynników warunkujących efektywność ekoinnowacji może wspierać kierownictwo w ich zarządzaniu. Oryginalność/znaczenie przeprowadzonych badań Praca wypełnia lukę badawczą w zakresie czynników warunkujących efektywność ekoinnowacji.
DOIDOI:10.25167/ees.2017.42.4
URL http://www.ees.uni.opole.pl/volumes_2017_02.html
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 18-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?